SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË

Kjo është botuar në Trajtesën Sikkei Tasdiki Gajbi dhe në koleksionin e  shkreptimave.

 

* * *