PËRMBAJTJA

 

PARATHENIE 

SHKREPTIMA E PARË: Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje

SHKREPTIMA E DYTË: Duaja e Hazreti Ejjubit a.s. dhe shpjegimi i nevojës sonë për të.

E Para: në çdo mëkat ndodhet një rrugë për në mohim…

E Dyta: Njeriu nuk ka të drejtë të shfaqë ankesa prej fatkeqësisë…

E Treta: Njeriu i goditur nga fatkeqësia duhet të mendojë për shpërblimin me qëllim që të ngjitet tek shkalla e falënderimit….

E Katërta: ka të bëjë me shpjegimin e forcës së durimit tek njeriu…

E Pesta: Tre çështje…

E Para: fatkeqësia e vërtetë është ajo që godet fenë dhe shpjegimi i kurimit të saj…

E Dyta: Sa herë që e zmadhon fatkeqësinë, ajo bëhet e madhe, dhe shpjegimi i kurimit të saj…

E Treta: Sëmundja tek të rinjtë është një mirësi në këtë kohë…

Përfundim: Sëmundjet i shpërthejnë thesaret e pafuqisë dhe të varfërisë tek njeriu…

SHKREPTIMA E TRETË: Shpjegimi i dy të vërtetave të rëndësishme nëpërmjet Frazës: “Ja Baki, Entel-Baki” në tre pikaE Para: Çlirimi i zemrës prej çdo gjëje tjetër përveç Zotit xh.sh…

E Dyta: Dashuria për qëndrueshmëri e ngulitur në natyrën e njeriut…

E Treta: Ndryshimi i ndikimit të kohës në përkohshmërinë e gjërave, dhe mënyra e transformimit të jetës së përkohshme në të përhershme…

SHKREPTIMA E KATËRT: Trajtesa e Rrugës së sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m

Pika e Parë: Dhembshuria e Profetit Muhammed a.s.m. dhe mëshira e tij për komunitetin e tij…

Pika e Dytë: Pajtimi dhe harmonia midis detyrës së madhe të Profetësisë dhe orientimi i tij a.s.m. në çështjet e pjesshme e të veçanta…

Pika e Tretë: komentimi i fjalës së Zotit xh.sh. “… veçse dashurinë për Ehlibejtin”

Pika e Katërt: mosmarrëveshjet midis sunitëve dhe shiitëve, dhe shpjegimi se nuk ka hajr, mirësi, as në tepri dhe as në mangësi; ekstremet janë të dëmshëm… …………………………………39 – 55

SHKREPTIMA E PESTË: Është përfshirë në Shkreptimën e Njëzet e nëntë ………………………………………………………56 – 56

SHKREPTIMA E GJASHTË: Edhe kjo gjithashtu është përfshirë në shkreptimën e Njëzet e Nëntë ………………………….57 – 57

SHKREPTIMA E SHTATË: Kjo përshkruan shtatë lloje parashikimesh rreth së padukshmes në tre ajetet e fundit të Sures El-Fet’h

Ndërsa në Përfundim demonstrohet një shembull i qartë i një aspekti tjetër tё mrekullisë së tij, Et-tevafukat, Koinçidenca. …………………………………………………………..………………58 – 75

SHKREPTIMA E TETË: është botuar në “Sikke i Tasdiki Gajbi” dhe nuk është përfshirë në këtë koleksion…………………76 – 76

SHKREPTIMA E NËNTË: Përgjigje për katër pyetje të bëra nga studenti i Bediuzzamanit, Hulusi Bej

E Para: lidhur me prejardhjen e Hulusiut prej Ehli Bejtit, familjes së Profetit a.s.m…

 E Dyta: tregon me qartësi të ndritshme rrugën e unitetit të Ekzistencës, dhe mangësitë e holla në atë rrugë…

E Treta: lidhet me shkencën e xhefrit

E Katërta: është rreth pretendimit se Hazreti Isai a.s. na paska pasur një baba njerëzor…

Së fundi, një shtojcë për pyetjen rreth Muhjid-din Ibn, El-Arebi dhe rreth Unitetit të Ekzistencës… ………………………………..77 – 92

SHKREPTIMA E DHJETË: Katërmbëdhjetë goditje nga mëshira Hyjnore të marra prej studentëve të Risale-i Nurit në shërbimin e tyre të Kuranit, për gabimet që ata kanë bërë për shkak të natyrës njerëzore..

…………………………………………………………………….93 – 107

SHKREPTIMA E NJËMBËDHJETË: E titulluar “Shkalla e sunnetit Profetik a.s.m. dhe kundërhelmi ndaj sëmundjes së bidatit”. Kjo trajtesë e rëndësishme përbëhet nga “Njëmbëdhjetë pika” rreth sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m   …………………108 – 129

SHKREPTIMA E DYMBËDHJETË:

Përgjigje ndaj dy Pyetjeve: dy vërsete janë shpjeguar të cilët kanë qenë kritikuar nga shkencëtarët…

I Pari: shpjegon në dy “Pika” se Rizku, furnizimi, vjen drejtpërdrejtë nga i Gjithëfuqishmi absolut, prej thesarit të mëshirës së Tij…

I Dyti: provon në dy çështje të rëndësishme;

E Para rreth tokës që ka shtatë nivele ashtu si qiejt…

E Dyta: rreth shtatë qiejve……………………………………130 – 142

SHKREPTIMA E TREMBËDHJETË: kjo shpjegon nëpërmjet trembëdhjetë “treguesve” kuptimin e frazës “I kërkoj mbrojtje Allahut që të më ruajë nga Djalli i mallkuar”… ……………………………….143 – 175

SHKREPTIMA E KATËRMBËDHJETË Përbëhet nga Dy Stacione…

Stacioni i Parë: Në përgjigje të pyetjes së parë rreth tokës duke qëndruar mbi një dem dhe mbi një peshk; kjo vendos tre parime të rëndësishme për të kuptuar hadithet…

Pyetja e Dytë është rreth njerëzve të mantelit…

Stacioni i Dytë: kjo pjesë e rëndësishme shpjegon “Gjashtë mistere të përfshirë në Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim”.. ………176 – 195

SHKREPTIMA E PESËMBËDHJETË: Indekset e koleksioneve të Fjalëve, Letrave dhe të Shkreptimave nga e Para deri tek e Pesëmbëdhjeta. Ato janë përfshirë në volumet përkatës    ………………………………………………………………………….196 – 196

SHKREPTIMA E GJASHTËMBËDHJETË: Përgjigje për pyetje të ndryshme:

E Para: Si mund t’i parashikojnë njerëzit e shenjtërisë ato gjëra që i kundërshton realiteti?

E Dyta: Përse autori i Risale-i Nurit nuk doli kundër atyre që po e shtypnin?

E Treta: Përse Ai e kundërshtoi luftën?

E Katërta: Përse Ai i këshilloi studentët e tij të jenë të kujdesshëm dhe të mos ua tregojnë të gjitha pjesët e Risale-i Nurit gjithkujt?

Përfundim: Përgjigje për një pyetje rreth mjekrës së Profetit Muhammed a.s.m….

Përgjigje për tre çështje të tjera të kundërshtuara prej ateistëve:

E Para: Dhulkarnejni “Pa diellin të perëndonte në një burim me ujë të turbullt”…

E Dyta: Ku është Pengesa e Dhul-karnejnit”? Kush ishin Xhuxh Maxhuxhët -Gog magogët?

E Treta: është rreth Isait a.s. -Jezusit- duke ardhur në fundin e kohës dhe duke vrarë Dexhalin…

Një përgjigje rreth dy prej pesë gjërave të fshehura…

Përgjigjja për një pyetje rreth dhjetë aftësive të holla të njeriut…

…………………………………………………………………….197 – 215

SHKREPTIMA E SHTATËMBËDHJETË: Përbëhet nga pesëmbëdhjetë  shënime të marra nga vepra e Bediuzzamanit e titulluar Zÿhre

Shënimi i Parë tregon realitetin e atyre gjërave të cilat e robërojnë nefsin njerëzor, dhe këputja e lidhjes së tij me to, e kthen fytyrën e njeriut drejt përjetësisë…

Shënimi i Dytë përshkruan parimin Kuranor të modestisë…

Shënimi i Tretë ilustron me një krahasim fytyrën e vërtetë të vdekjes dhe të jetës…

Shënimi i Katërt demonstron se çdo individ do të kthehet i njëjti në Ditën e Ringjalljes së madhe…

Shënimi i Pestë zbulon nëpërmjet një krahasimi me një udhëzim Kuranor, fytyrën e vërtetë të civilizimit perëndimor. Duke i bërë besimtarët të ndjejnë neveri ndaj civilizimit të shthurur: ajo jep ilaçe prej farmacisë së Kuranit….

Shënimi i Gjashtë zbulon një dredhi djallëzore që i lëkund besimtarët në besimin e tyre për shkak të numrave të mëdhenj të jobesimtarëve dhe pajtueshmërisë së tyre në mohimin e disa të vërtetave të besimit…

Shënimi i Shtatë i heshtë ata pseudopatriotë të cilët i tërheqin muslimanët drejt përparimit të tipit perëndimor, dhe lakmisë dhe ambicies së kësaj bote, dhe jep ilaçe Kuranore për këtë…

Shënimi i Tetë demonstron se me Bujarinë e Tij, Allahu i Plotëfuqishëm ka përfshirë në të gjithë aktivitetet dhe në përpjekjet një shpërblim e një kënaqësi…

Shënimi i Nëntë shpjegon se Profetësia është esenca e plotësimit… .

Shënimi i Dhjetë: Dritat e njohjes Hyjnore janë tre pjesë, tre provat për njohjen e Zotit xh.sh. secila pjesë kërkon…

Shënimi i Njëmbëdhjetë: mëshira e gjërë e Kuranit në mënyrën e adresimit…

Shënimi i Dymbëdhjetë: Një dua, lutje dhe përgjërim…

 Shënimi i Trembëdhjetë: Pesë çështje të cilat kanë qenë shkak konfuzioni…

E Para: Ata që përpiqen në rrugën e së vërtetës duhet të mendojnë vetëm për detyrat e tyre dhe të mos përzihen në ato gjëra që i përkasin Zotit xh.sh…

E Dyta: Adhurimi ndaj Allahut duhet të shikojë vetëm tek urdhri Hyjnor dhe tek kënaqësia Hyjnore…

E Treta: Mbi kuptimin e “I Lumtur është njeriu i cili i njeh limitet e tij dhe nuk i tejkalon ato”

E Katërta shpjegon se nuk është e lejueshme të pranosh dhuratat apo mirësitë që nuk jepen në Emrin e Dhuruesit të Vërtetë -ajo që i ngatërron njerëzit është shkaku dhe pasoja duke ardhur së bashku- dhe demonstron qartë natyrën e vërtetë të shkaqeve të jashtme…

E Pesta: Arritjet e një komuniteti nuk duhet t’i atribuohen Udhëheqësit të tij apo drejtuesit….

Shënimi i Katërmbëdhjetë përbëhet nga Katër “Shenja” duke aluduar për Unitetin Hyjnor…

Shenja e Parë: Nuk ka të Adhuruar të vërtetë që i përshtatet njeriut përveç Atij i Cili sundon mbi tokën dhe mbi qiejt…

Shenja e Dytë: Ajo dashuri e fortë për pavdekshmëri në natyrën e njeriut është një manifestim i Emrit Hyjnor El-Baki, I Qëndrueshmi i Gjithëlavdishëm…

Shenja e Tretë: Bëj kujdes që të mos i mbysësh aftësitë e tua të holla në ngrënie apo në fjalë…

 Shenja e Katërt: Jeta e kësaj bote dhe jeta e trupit janë si një varr i ngushtë. Duke hyrë në jetën e zemrës dhe të shpirtit, njeriu hyn në një sferë të gjërë jete, dhe çelësi për atë botë është “Nuk ka Zot tjetër përveç Atij”…

Shënimi i Pesëmbëdhjetë përshkruan manifestimin më të lartë të Emrit Hyjnor El-Hafidhu, Ruajtësi……………………………  216 – 258

SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË

Është botuar në veprën “Sikkei Tasdik El-Gajbi”…….  259 -259

SHKREPTIMA E NËNTËMBËDHJETË:

Kursimi, ekonomia. Shtatë pika duke shpjeguar vërsetin “Hani e pini por mos e teproni”……………………………………………….   260 – 274

SHKREPTIMA E NJËZET: Sinqeriteti.

Shtatë shkaqe për gjendjen e tmerrshme të treguar nga pyetja: Cila është arsyeja për konfliktin ndërmjet njerëzve të së vërtetës, kurse të çudhëzuarit bashkëpunojnë e kanë pajtueshmëri?…………..275 – 292

 SHKREPTIMA E NJËZET E NJË: Sinqeriteti. Katër “Rregulla” me anë të të cilave njeriu mund të fitojë sinqeritetin, parimin më të rëndësishëm në veprat që i përkasin Ahiretit…

Një letër private për disa nga vëllezërit e mi…………..   293 – 307

SHKREPTIMA E NJËZET E DY Përbëhet nga tre “tregues” të cilët përmbajnë pyetje rreth autorit të Risale-i Nurit, dhe përgjigjet e tyre…

Treguesi i Parë: Përse ndërhyjnë njerëzit e dhënë vetëm pas kësaj dynjaje në Ahiretin tënd?…

I Dyti: Përse nuk drejtohesh tek ne? Pastaj ankohesh…

I Treti: Përse u shmangesh dhe nuk i zbaton ligjet e republikës…

Përfundim: Një sulm i çuditshëm………………………….  308 – 320

SHKREPTIMA E NJËZET E TRE:

Natyra

Parathënie: Tre fraza, duke përfaqësuar tre rrugë, të përdorura nga besimtarët rreth ekzistencës së gjërave pa kuptuar nënkuptimet e tyre…

Rruga e Parë: Formimi i gjërave nëpërmjet ardhjes bashkërisht të shkaqeve në univers…

Pamundësia e Parë: ardhja bashkërisht e elementeve të qënieve të gjalla, nga rastësia, në masë të plotë e në drejtpeshim…

Pamundësia e Dytë: Në qoftë se një mizë, për shembull, do t’i atribuohej shkaqeve, kjo do të bënte të domosdoshme që shumë nga elementet dhe shkaqet në univers të ndërhynin fizikisht në qënien e saj… Pamundësia e Tretë: “Në qoftë se një gjë ka unitet, ajo mund të ketë dalë vetëm prej një dore”, dhe sidomos në qoftë se ajo manifeston jetë, së bashku me rregullin e plotë dhe balancimin…

Rruga e Dytë: “Ajo formon vetveten”.

Pamundësia e Parë: Meqenëse trupi i ngjason një makinerie të hollë të mirërregulluar, në qoftë se grimcat e tij nuk do të vepronin sipas ligjit të të Gjithëfuqishmit të parapërjetshëm, atëherë çdo grimcë do të duhej të kishte një sy me të cilin të shikonte të gjitha pjesët e trupit dhe të gjithë universin, dhe të kishte mendje për të kuptuar lidhjet e saj…

Pamundësia e Dytë: Do të duhej që çdo grimcë të ishte edhe mbisunduese, edhe e varur në të njëjtën kohë…

Pamundësia e Tretë do të ishte e domosdoshme ekzistenca e kallëpeve aq sa numri i qelizave në trupin tënd…

Rruga e Tretë: Natyra e bën të domosdoshme atë dhe e bën atë.

Pamundësia e Parë: Do të duhej që natyra të vendoste në çdo gjë aparate të pakufishme jolëndore…

Pamundësia e Dytë: Do të duhej që natyra të sillte punishte të pakufishme në çdo grusht dheu…

Pamundësia e Tretë:Dy krahasime”

I Pari: Hyrja e një njeriu primitiv në një pallat madhështor…

I Dyti: Hyrja e një njeriu fshatarak në një ushtri madhështore dhe në Xhaminë e Aja Sofia…

Përfundim: Tre pyetje dhe përgjigjet e tyre.

E Para: Çfarë nevoje ka Krijuesi xh.sh. për adhurimin tonë?…

E Dyta: Cili është sekreti në lehtësinë tek krijimi dhe formimi i gjërave?…

I Treti: Filozofët thonë se ka vetëm përbërje e shpërbërje.

A është e saktë kjo?…………………………………….  321 – 354

SHKREPTIMA E NJËZET E KATËRT:

Kurani urdhëron mbulesën e grave.

Katër shembuj urtësie në këtë….

Një bashkëbisedim me gratë, motrat e mia besimtare të Ahiretit:

Tre pika duke treguar se meqenëse mëshira është njëri nga parimet kryesore të Risale-i Nurit dhe gratë janë kampionet e mëshirës, ato nga natyra janë të tërhequra pas saj. Për fat të keq në kohët e tanishme, disa rryma po përpiqen ta shfrytëzojnë atë karakteristikë të vlefshme. Atëherë lumturia e grave në të dyja botët mund të ruhet duke ndjekur e aderuar tek praktikat islamike……………………………. 355 -370

SHKREPTIMA E NJËZET E PESTË:

Mesazh për të sëmurët. Kjo përbëhet nga Njëzet e pesë ilaçe…

………………………………………………………………….. 371 – 403

SHKREPTIMA E NJËZET E GJASHTË:

Trajtesa për të moshuarit. Kjo përbëhet nga njëzet e gjashtë “Shpresa”……………………………………………………..  404 – 482

SHKREPTIMA E NJËZET E SHTATË:

 Është përfshirë tek libri i “Biografisë së jetës së Ustadhit”.

………………………………………………………………… 483 – 483

SHKREPTIMA E NJËZET E TETË

Përbëhet nga pjesë të shkurtëra të shkruara në Burgun EskiShehir….

◦ Një Pikë e hollë lidhur me mizat….

◦ Shkronjat e Kuranit…

◦ Fjalët Hyjnore…

◦ Zbritja e hekurit…

◦ Përshkrimi i Hud-hudit -pupëzës- Krijuesin e saj..

◦ Zbritja e kafshëve…

◦ Një parim…

◦ Një paragraf që u shkrua në Burgun Eskishehir….

◦ Dinjiteti i lartë i Risale-i Nurit …

◦ Një goditje mëshire…

◦ Dy tregime të shkurtëra…

◦ Dy Pika:

E Para: shpërblimi i shpejtë për të mirat e për të këqiat…

E Dyta: Shpjegimi i aspekteve të mrekullisë në vërsetin Kuranor “Ma Uridu minhum min rizkin”

◦Një pyetje rreth vërsetit “Eu Hum Ka’ilune”…

◦ Një kujtesë e bukur…

◦ Rreth unitetit të ekzistencës dhe rreth dëmeve të tij në këtë kohë…

◦ Përgjigje rreth pyetjes lidhur me unitetin e Ekzistencës…

◦ Hulumtim prej dritares së burgut…

◦ Armiku më i keq është nefsi yt…

◦ Si mund të jetë drejtësi qëndrimi i përhershëm në Xhehennem?…

◦ Një koinçidencë e hollë…

◦ Një shpjegim i disa vërseteve rreth xhindëve spiunë dhe shpirtërave të këqinj dhe dëbimi i tyre, gjë e cila ka qenë kritikuar nga njerëzit e çudhëzimit……………………………………… 484 – 541

SHKREPTIMA E NJËZET E NËNTË:

Në arabisht, kjo u shkrua në përshtatje me urdhrin Kuranor për të reflektuar rreth shenjave krijuese në univers, dhe tregon esencën e rrugës së Risale-i Nurit, mendimin reflektiv. E treta e Gjashtë kapitujve të saj është përfshirë në koleksionin e tanishëm. Ajo është rreth frazës “All-llahu Ekber” dhe përmban shtatë shkallë……….. 542 – 581

SHKREPTIMA E TRIDHJETË:

Rreth Gjashtë Emrave Hyjnorë që mbajnë Emrin më të madh…

  • Pika e Parë: Emri Hyjnor “El-Kuddus”…
  • Pika e Dytë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Adl
  • Pika e Tretë: lidhet me Emrin Hyjnor “El-Hakem….

Pika e Parë: Universi një libër i madh….

Pika e Dytë: Dy çështje

E Para: Bukuria dhe Plotësimi kërkojnë ta shohin vetveten dhe ta zbulojnë

E Dyta: nuk ka absolutisht vend për të përshkruar ortakë me Allahun xh.sh…

Pika e Tretë: Dijet dhe shkencat bëjnë të njohur Emrin Hyjnor El-Hakim, I Gjithurti…

Pika e Katër: Urtësitë e shikuara, të cilat i dëshmojnë të gjitha qëniet, kërkojnë ringjalljen e të vdekurve.

Pika e Pestë: Dy Çështje...

E Para: nuk ka harxhim të tepërt në natyrën e gjërave;

E Dyta: Emri Hyjnor “El-hakem” “I Dituri” kërkon profetësinë e Muhammedit a.s.m….

  • Pika e Katër: lidhet me Emrin “El-Ferd” “i Vetmi

Treguesi i Parë: Tre “stampat” e Unitetit Hyjnor në qëniet…

Vula e Parë: bashkëpunimi midis pjesëve përbërëse të Universit…

Vula e Dytë: administrimi i jetës në tokë…

Vula e Tretë: tiparet e fytyrës së njeriut…

Treguesi i Dytë:një ligj i vetëm …

Treguesi i Tretë: mesazhe Hyjnore të Përjetshme…

Treguesi i Katërt: Njësia është e natyrshme ndërsa shirku është i pamundur…

Pika e Parë: forca e lidhjes dhe e mbështetjes…

Pika e Dytë: lehtësia e krijimit në unitet…

Pika e Tretë: t’ia atribuosh krijimin Të Vetmit e bën atë të lehtë…

Treguesi i Pestë: Pavarësia dhe vetmia.

Treguesi i Gjashtë: Balsami shërues…

Treguesi i Shtatë: Fanari ndriçues…

  • Pika e Pestë lidhet me Emrin Hyjnor El-Hajj I Gjalli i Përjetshëm

Shenja e Parë: Cila është natyra e jetës dhe misioni i saj?…

Shenja e Dytë: Fytyrat e brendshme e të jashtme të jetës janë të tejdukshme…

Shenja e Tretë: Rezultati i jetës: Falënderimi dhe adhurimi

Shenja e Katër: Jeta i vërteton shtyllat e besimit…

Shenja e Pestë: Jeta shfaq Emrat e bukur Hyjnorë…

  • Pika e Gjashtë: kjo ka të bëjë me Emrin Hyjnor El-Kajjum Vetekzistuesi i amshuar.

Një shfajësim dhe një paralajmërim…

Rrezja e Parë: Krijuesi është Vetekzistues i Parapërjetshëm…

Rrezja e Dytë: Dy çështje…

E Para: Njohja e Vetekzistueshmërisë së amshuar xh.sh…

E Dyta: Dobitë e gjërave dhe urtësitë e tyre të lidhura me misterin e Vetekzistueshmërisë së amshuar…

Rrezja e Tretë: misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar dhe urtësia e aktivitetit të pandërprerë…

Rrezja e Katërt: Dega e tretë e urtësisë në aktivitetin e vazhdueshëm dhe të çuditshëm në univers…

Rrezja e Pestë: Dy çështje…

E Para: Të shikuarit e universit nëpërmjet manifestimit më të madh të dritave të Emrit më të madh.

E Dyta: Njeriu dhe misteri i Vetekzistueshmërisë së amshuar.

SHKREPTIMA E TRIDHJETË E NJËTË,

SHKREPTIMA E TRIDHJETË E DYTË,

SHKREPTIMA E TRIDHJETË E TRETË