Edhe njëherë njësim dhe bashkim

     Profeti ynë i nderuar (pqmT) është shprehur se [...]