Kur’ani dhe ne!

Pyetje: Kur vështrojmë jetën e sahabëve të nderuar, vërejmë se [...]