Ku është Ferri, Xhehennemi?

“Thuaj (o Muhammed), „Dija është vetëm tek All-llahu‟.” 1 [...]