A pranohet agjërimi pa namaz?

Edhe pse mos falja e namazit është një nga mëkatet më të mëdha, agjërimi i një personi që nuk fal namazin është i vlefshëm sepse nuk prish agjërimin ose nuk është kusht i agjërimit.

Sidoqoftë, një

Zekati

Zekati është njëri prej elementëve themelorë mbi të cilët ngrihet Islami. Kuptimi leksikor fjalës zekat është shtim, shumëfishim, pastrim dhe begati. Kurse me kuptimin terminologjik, zekatis hpreh veprimin e dhënies së një malli në sasi dhe masë të caktuar nga persona të

2020-03-16T13:22:49+00:00March 16th, 2020|Categories: Kushtet e Islamit, Mysliman i ri|Tags: , , |0 Comments

Profetesia

KONCEPTI PROFET 

Fjala arabisht resul do të thotë prijës, përfaqësues i dërguar. Kurse në terminologjinë fetare, quhet përfaqësuesi i Allahut i zgjedhur prej Tij ndër njerëzit, robtë e Tij, i nderuar me vahjin ose komunikimin hyjnor dhe i ngarkuar me

2020-03-16T13:19:56+00:00March 16th, 2020|Categories: Kushtet e Besimit, Mysliman i ri|Tags: , , |0 Comments

Jeta e pafundme pas vdekjes

KONCEPTI AHIRET

 

a) Kuptimi leksikor i fjalës ahiret

Fjala ahiret është femërorja e emrit foljor ahir me prejardhje nga rrënja ehr. Kjo fjalë që është mbiemër me kuptimin i pasëm si antonim i fjalës i evvel, i përparëm, e ka shumësin evahir.

Bëhen dy shpjegime për emërtimin ahiret. Sipas

2020-03-16T13:20:19+00:00March 15th, 2020|Categories: Kushtet e Besimit, Mysliman i ri|Tags: , |0 Comments

Falja e namazit

Faljes së namazit në përputhje me farzet dhe vaxhibet, me sunetet dhe etikën e tij, në gjuhën e ilmihalit i thuhet “sifatu’s salat”. Personi që do të falë namaz, pasi ka marrë abdes dhe është

2020-03-15T23:54:57+00:00March 15th, 2020|Categories: Mysliman i ri|Tags: , , |0 Comments

Bëni atë që bëni vetëm për hir të Zotit,
filloni për hir të Zotit, punoni për hir të Zotit dhe veproni brenda sferës së miratimit të Zotit!