Përgatitja e një mjedisi të mirë

Dhe tani dëshirojmë të mendojmë mbi çështjen e për­gatitjes së një mjedisi të mirë për fëmijën. Në botën mo­derne u jepet shumë rëndësi arsimit parashkollor si dhe ko­mplekseve sociale si parqe, palestra, salla leximi, etj. të ngri­tura pranë shkollave ose në vende të përshtatshme. Për fë­mijën është shumë e rën­dësishme që jeta e tij materiale […]

Edukimi nga djepi gjer në varr

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne fitojmë në dimensionet shpirtërore, intelektuale dhe fizike të qenies sonë, pozitën e caktuar për ne si modeli perfekt i krijimit. Në lindje, nisja e fazës […]

Edukimi fetar i fëmijës

Ashtu siç e parashtruam edhe më parë, në islam, mar­tesa është një çështje shumë serioze dhe duhet trajtuar po me të një­jtin seriozitet. Në themel, ngaqë nëna dhe babai ja­në, në të një­jtën kohë, edhe mësuese dhe mësues, martesa duhet men­duar kur kandidatët për bashkëshortë të vijnë në moshën që të mund ta kryejnë edhe […]

Edukata familjare

Nëse s’jemi të kënaqur nga gjendja e sotme e botës, nëse disa negativitete na ngulen në shpirt si heshtë, nëse s’jemi të kë­naqur prej atyre që e kanë përgatitur këtë mjedis e që, pastaj, i kanë sendërtuar të gjitha këto gjëra, cilat janë zgji­dhjet dhe pro­pozimet tona? Sigurisht, e kemi të domos­do­shme t’i dimë të […]

Dobësia për fëmijën

Pyetje: Cilat janë mësimet që duhen nxjerrë prej ajetit fisnik: “Kur Allahu u dha atyre një fëmijë pa asnjë të metë, si nëna si babai i tij e kaluan cakun dhe u përlyen në idhujtari. Ngulën këmbë, që t’i bënin shok në krijim Allahut të Madhërishëm (xh.xh.). Mirëpo Allahu është aq i pastër sa është […]

Detyrat ndaj fëmijës

a) Përgatitja e mjedisit të edukimit Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen të jetë i përsosur. Sigurisht, çdo fëmijë formësohet sipas mjedisit dhe, në një kuptim, konsiderohet fëmija i atij mjedisi. Në krye të ele­mentëve të mjedisit në fjalë vjen familja. […]