Letra e Gjashtëmbëdhjetë

Lexo PDF   “Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. [...]