Lema e Shtatembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E SHTATËMBËDHJETË Kjo shkreptimë përbëhet nga pesëmbëdhjetë shënime të marra nga trajtesa “Zuhre”. “Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti”.   Parathënie Dymbëdhjetë vjet para se të shkruhej kjo shkreptimë,[1] unë shkrova në formën e shënimit në arabisht në trajtesa të tilla, si: Zuhre, Shuëleh, Habbe, Shemme, Zerre dhe Katre, një […]