Lema e Gjashtembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E GJASHTËMBËDHJETË   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! “Dhe s’ka ndonjë gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e Tij”. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju! Vëllezërit e mi të dashur e besnikë, Hoxha Sabri, Hafiz Ali, Mes’ud, Mustafatë, Husrev, Refet, Bekir Beu, Rushtu, Lutfitë, Hafiz […]