Lema e Njezet e Nente

Lexo PDF    SHKREPTIMA E NJËZET E NËNTË   Bismil-lahir-rahmanir Rahim  Trajtesa e reflektimit të lartë rreth besimit, dhe e Njohjes së Njësisë së lartë.   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! Vëllezërit e mi! Kjo trajtesa e reflektimit është shumë e lartë dhe e vlefshme, dhe emërtimi që i dha imam Aliu, […]