Nata e Kadrit, më e begatë se 1000 muaj!

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku [...]