Mrekullia e miraxhit

Në ajetin e parë të sures Isra thuhet: “Allahu që e [...]