Përse nuk mund të mbahet në gjuhën vendase e gjithë hutbja e ditës së xhuma dhe të disa shenjave të Islamit, në vend të arabishtes?

Disa njerëz të pakujdesshëm e miratojnë mbajtjen e hutbes së [...]