Lexo Pdf

 

Përmbajtja

 

PARATHËNIE  ………………………………………………..5 – 10

RREZJA E DYTË

Kjo formon ‘Pikën’ e shtatë rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh të Allahut, të Vetmit. Kjo përmban tre ‘Stacione’ dhe një përfundim……….

Stacioni i Parë: Tre ‘fruta’ për vërtetimin e Unitetit Hyjnor…..

Fruti i parë: Në Unitetin Hyjnor dhe në Vërtetimin e Tij, Bukuria Hyjnore dhe Plotësia Hyjnore bëhen të dukshme….

Fruti i dytë: Plotësitë e universit realizohen nëpërmjet Unitetit Hyjnor dhe kuptohen detyrat e lartësuara të qënieve…

Fruti i tretë: Të gjitha plotësimet e njeriut dhe qëllimet e tij të larta lidhen me Unitetin Hyjnor…

Stacioni i Dytë: Tre çështje që bëjnë të domosdoshme Unitetin Hyjnor…

E para: Atributet e pakufishme dhe absolute dhe Emrat, veprat e të cilëve duhet të vëzhgohen në univers….

E dyta: Lehtësia në Unitet dhe vështirësitë dhe pamundësitë në shirk…

E treta: Ai që krijon një qënie të vetme duhet të jetë pikërisht Ai që krijon të gjithë universin…..

Stacioni i Tretë: Tre Shenja universale për afirmimin e Unitetit Hyjnor….

Shenja e parë dhe prova: ‘Ai është Një’: Në çdo gjë është një Unitet dhe Uniteti tregon Një të Vetëm….

Shenja e dytë: ‘Ai nuk ka shokë’: Në çdo gjë ka një rregull të patëmetë dhe një balancë dhe këto mund të ndodhin vetëm se nëpërmjet unitetit, sepse ndërhyrja shkakton konfuzion… Çfarë thua ti për shëmtinë, provat dhe për vdekjen që gjenden midis bukurisë dhe të mirës? Përse i Gjithëmëshirshmi Absolut e jep të keqen?

Shenja e tretë: Vulat e panumërta të Unitetit Hyjnor të aluduara nga fraza “i gjithë sundimi i takon Atij dhe i gjithë falënderimi i përket Atij”…..

Përfundim…….

Një pyetje që lidhet me ringjalljen e të vdekurve….

Një lutje rreth Unitetit Hyjnor…………………………….11 – 62

RREZJA E TRETË

Një lutje e cila shpjegon vërsetin: “Në krijimin e qiejve e të tokës (deri në fund të vërsetit)”………………………………………. 63 – 89

RREZJA E KATËRT

Një pikë e hollë rreth vërsetit: “Dhe Allahu vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve”.

Shkallët…..

Shkalla e parë: Kënaqësia e vërtetë e pavdekshmërisë qëndron në pavdekshmërinë e të Qëndrueshmit të plotësisë, në afirmimin e Tij dhe në besimin tek Ai…

Shkalla e dytë: Nëpërmjet lidhjes që rezulton nga besimi, me pafuqinë e tij dhe me varfërinë, njeriu mund të mbështetet mbi një fuqi të pafundme dhe tek forca e Furnizuesit Gjithëbujar….

Shkalla e tretë: Dispozitat e fuqisë kreative dhe rëndësia e njeriut pavarësisht vogëlsisë së tij të jashtme…

Shkalla e katërt: Lidhjet dhe ekzistencat që i fiton besimi për njeriun …

Shkalla e pestë: Jeta nga këndvështrimi i të Gjallit të Përjetshëm dhe Vetekzistuesit të Përhershëm, në katër çështje….

Çështja e parë: Esenca dhe realiteti i jetës….

Çështja e dytë: Të drejtat e vërteta të jetës…

Çështja e tretë: Detyrat e bashkëlindura të jetës në tre mënyra (rrugë)….

Çështja e katërt: Kënaqësia e vërtetë dhe lumturia e jetës….

Shkalla e gjashtë: Tre prova se të gjithë shembujt e bukurisë të shfaqura prej këtyre qënieve kalimtare janë shenjat, shkreptimat dhe manifestimet e një bukurie të përjetshme, të shenjtë…

Prova e parë: Bukuria e objektit të punuar me mjeshtëri të hollë artistike tregon bukurinë e Mjeshtrit….

Prova e dytë: Përmban pesë pika…

Pika e parë: Bukuritë në qëniet janë hijet e një Bukurie të shenjtë të fshehur…

Pika e dytë: Qëniet e njëpasnjëshme kalimtare shfaqin një bukuri të pandryshueshme…

Pika e tretë: Dhënia e bukurisë është nga i Bukuri…

Pika e katërt: Secili nga Emrat e bukur Hyjnorë zotëron një bukuri të shenjtë, një manifestim i të cilës e bën të bukur botën e gjërë…

Pika e pestë: Universi u bë një ekspozitë çudirash me qëllim që të shfaqë bukuritë e Autorit të tij…

Prova e tretë përbëhet nga tre pika…

Pika e parë: Krijesat janë stolisur me qëllim dhe janë bërë të bukura me qëllim që të bëjnë të njohur Krijuesin e tyre dhe ta bëjnë Atë të Dashur…

Pika e dytë: Dashuria e vërtetë e njerëzimit për Zotin tregon për një Bukuri të Pashoqe…

Pika e tretë: Ekzistenca është e mirë e pastër, dhe mosekzistenca është thjesht e keqe e pastër…

Kapitulli i pestë (i shkreptimës së Njëzet e Nëntë): Pesë pika rreth shkallëve të “Dhe Allahu vetëm na mjafton neve… origjinali është në arabisht. . …………………………………………………….. 90 – 130

 

RREZJA E PESTË

Rreth shenjave të kohës së fundit…

Parathënia përbëhet nga pesë ‘pika’….

Stacioni i dytë përbëhet nga njëzet ‘çështje’…..

Tre ‘çështje’ të shkurtëra duke plotësuar atë që u përmend lart…

……………………………………………………………………131 – 160

RREZJA E GJASHTË

Përgjigjje për dy pyetje rreth formulës së recituar në pjesën e teshehhudit të namazeve rituale..

Pyetja e parë: Cila është arsyeja për frazat e bekuara të teshehhudit duke u recituar gjatë namazeve?….

Pyetja e dytë: Rreth krahasimit të teshehhudit rreth Muhammedit a.s.m. me Ibrahimin a.s..

Përgjigjja përmban tre ‘aspekte’………………………161 – 167

RREZJA E SHTATË

Shenja më e madhe …..

Një paralajmërim i rëndësishëm dhe një pohim i qëllimit….

Parathënie: Dy humnera që trondisin sigurinë e besimit në këtë shekull, dhe mjetet e shpëtimit prej tyre…

Kapitulli i parë: lidhur me provat e ekzistencës së Hyjnisë…

Dëshmia e qiejve dhe e çdo gjëje që ato përmbajnë….

Dëshmia e atmosferës…

Dëshmia e tokës dhe e faqeve të saj…

Dëshmia e deteve dhe e lumenjve…

Dëshmia e maleve dhe e fushave…

Dëshmia e pemëve dhe e bimëve, duke përfshirë tre të vërteta….

Dëshmia e botëve të kafshëve dhe të zogjve, duke përfshirë tre të vërteta gjithëpërfshirëse….

Dëshmia e botës së humanizmit; profetët dhe unanimiteti i tyre…

Dëshmia e udhëheqësve shpirtërorë dhe pajtueshmëria e tyre….

Dëshmia e melekëve dhe e qënieve shpirtërore dhe pajtueshmëria e tyre…

Dëshmia e mendjeve të drejta dhe e zemrave të shëndosha…

Dëshmia e shpalljes Hyjnore e cila shpall pesë të vërteta….

Dy ndryshimet midis shpalljes dhe inspirimit

Dëshmia e natyrës së inspirimit në katër ‘drita’…

Dëshmia e Muhammed arabiut a.s.m…

Nëntë dëshmi për vërtetësinë e profetësisë së Tij…

Tre format e konsensusit të sigurt duke e konfirmuar atë…

Dëshmia e kuranit, dhe gjashtë ‘pika’ duke treguar madhështinë e tij…

Dëshmia e kozmosit, nëpërmjet dy të vërtetave të mëdhaja…

E vërteta e parë: ‘Krijueshmëria’ dhe ‘mundësia’…

E vërteta e dytë: bashkëpunimi universal….

Dëshmia e stacionit të adresimit direkt tek Zoti, në praninë e Tij, në dy të vërteta…

E vërteta e parë: Aktiviteti i vazhdueshëm i urtë dhe madhështor në univers…

E vërteta e dytë: Ligjërimi Hyjnor…

Kapitulli i dytë: Lidhur me provat e Unitetit Hyjnor….

Vendqëndrimi i parë, katër të vërtetat e shenjta duke dominuar në kozmos…

Fruti i parë: Hyjnia Absolute…

Fruti i dytë: Perëndia Absolute…

E vërteta e tretë: Plotësitë….

E vërteta e katërt: Sovraniteti…

Vendqëndrimi i akteve të Krijuesit, bota e krijimit dhe zanafilla, pesë të vërteta gjithëpërfshirëse…

E vërteta e parë: Ajo e madhështisë dhe e lartësisë….

E vërteta e dytë: Absolutësia e akteve Hyjnore….

E vërteta e tretë: Lehtësia, shpejtësia dhe rregulli i krijimit…

E vërteta e katërt: Pikat e Unitetit dhe konvergjenca në qëniet…

E vërteta e pestë: Sistemi i përkryer dhe rregullsia e kozmosit…

Vendqëndrimi i tretë, i ndriçuar prej katër të vërtetave…

E vërteta e parë: E vërteta e hapjes….

E vërteta e dytë: E vërteta e mëshirës…

E vërteta e tretë: E vërteta e rregullimit dhe e administrimit…

E vërteta e katërt: E vërteta e dhembshurisë dhe e furnizimit me ushqim….

Rreth qëllimit të Risale-i Nurit………………………168 – 289

RREZJA E NËNTË

Pjesa e parë e shtojcës së Fjalës së Dhjetë, Ringjallja dhe bota tjetër…

Parathënie, që përbëhet nga dy ‘pika’…

Pika e parë: Katër prova duke demonstruar se besimi në Ahiretin është themelor për jetën e shoqërisë dhe për jetën personale të njeriut…

Pika e dytë:  Dëshmia për të vërtetën e Ringjalljes prej shtyllave të tjera të besimit…………………………………………………….290 – 306

RREZJA E DHJETË…………………………………….307 – 307

RREZJA E NJËMBËDHJETË

Frutat e Besimit….

Çështja e parë: Një orë për Zotin…

Një përmbledhje e çështjes së dytë: Si mund të shpëtojmë prej litarëve të vdekjes…

Çështja e tretë: Një ngjarje instruktive…

Çështja e katërt: Çështja më shtypëse…

Çështja e pestë: Rinia do të ikë….

Çështja e gjashtë: Të gjitha shkencat flasin për Zotin dhe bëjnë të njohur Krijuesin…

Çështja e shtatë: “Na mëso ne gjithashtu rreth Ahiretit” duke përfshirë përgjigjjet e Emrave Hyjnorë, të Engjëjve, të profetit Muhammed a.s.m. dhe të Kuranit…

Një përmbledhje e çështjes së tetë: Një numër dobish prej besimit në Ahiretin i cili shikon tek jeta sociale dhe personale e njeriut…

Provat e ringjalljes trupore…

Dy ‘pika’ rreth Ferrit…

Rreth frazës: Allahu Ekber

Çështja e nëntë: Shtyllat dhe të vërtetat e islamit janë një tërësi e pandashme, në tre ‘pika’…

Çështja e dhjetë: Një lule e Emirdagut. Një përgjigje tej mase e fuqishme ndaj kundërshtimeve të ngritura rreth përsëritjes në kuran….

Përfundimi, përbëhet nga dy shtojca…

Çështja e njëmbëdhjetë: Frutat e shijuar në këtë botë prej besimit në melekët…

Përfundim

Një shtojcë për shtesën e çështjes së njëmbëdhjetë…

…………………………………………………………………….308 – 435

RREZJA E DYMBËDHJETË

Pjesë prej fjalëve mbrojtëse të Bediuzzamanit të dhëna në gjykatën e Denizlit. ………………………………………………………… 436 – 467

RREZJA E TREMBËDHJETË

Letrat dritëlëshuese të cilat Bediuzzaman Said Nursi ua dërgoi studentëve të tij ndërsa ishte në burgun e Denizlit, të cilat ilustrojnë në mënyrë brilante xhihadin e madh të Risale-i Nurit…

…………………………………………………………………….. 468 – 546

RREZJA E KATËRMBËDHJETË

Përmban pjesë nga mbrojtjet e Bediuzzamanit gjatë gjyqit të tij në burgun e Afjonit, letrat që ai i shkroi për studentët e tij të burgosur, dhe pjesë prej fjalëve mbrojtëse të studentëve të tij…

Fjala mbrojtëse e Bediuzzamanit dhe peticionet që ai i dërgoi tek gjykata e Apelit dhe tek qeveria në Ankara….

Letra e Gjashtëmbëdhjetë: E përfshirë nga Bediuzzamani në katërmbëdhjetë Rreze për shkak të lidhjes së saj me mbrojtjen e tij…

Letrat e shkruara nga Bediuzzamani për studentët e tij ndërsa ishin në burgun e Afjonit me qëllim që t’i ngushëllonte, t’i ndriçonte dhe t’i udhëzonte…

Pjesë prej fjalës mbrojtëse të dhëna prej disa studentëve të Risale-i Nurit gjatë proceseve të tyre gjyqësore në gjykatën e Afjonit.

……………………………………………………………………….. 547 – 821

RREZJA E PESËMBËDHJETË

Stacioni i parë: Përbëhet nga tre ‘pjesë’…

Pjesa e parë: Një përmbledhje konçize e njëzet letrave të cilat në njëmbëdhjetë fraza rreth Unitetit Hyjnor japin njëmbëdhjetë prova prej të vërtetave të besimit…

Pjesa e dytë: Një përmbledhje e shkurtër e sures El Fatiha. Aluzionet për të vërtetat e besimit dhe provat e tyre prej thesarit të kësaj sureje, në nëntë fraza…

Pjesa e tretë: Një shpjegim brilant me provat e pjesës së dytë të pohimit të besimit “Muhammedi është i dërguari i Allahut”, në tre ‘tregues’…

Stacioni i Dytë…

Tre prej botërave që i vizitoi udhëtari nëpër univers, të cilat ilustrojnë krahasimin e njerëzve të besimit dhe të çudhëzimit, në tre ‘shembuj’…

Duke kërkuar njohjen e Krijuesit të universit nëpërmjet tre prej ‘shtatë’ Atributeve të Tij, njohja, dëshira dhe fuqia…

Atributi i ‘Njohjes’ siç tregohet nga fjalët e teshehhudit në pesë namazet e detyruara, së bashku me njëmbëdhjetë ‘dëshmi’….

Atributi i ‘Dëshirës’; një provë universale e kësaj…

Atributi i ‘Fuqisë’; prova krejtësisht bindëse dhe të parefuzueshme në nëntë ‘shkallë’.

Parathënia e predikimit të Damaskut…

Kapitulli i Dytë i Shkreptimës së Njëzet e Nëntë, mbi frazën “El Hamdu lil lah”…………………………………………………..822 – 953

Përmbajtja………………………………………..954 – 962