1.Subhâneke

Subhâneke Allâhumme ue bihamdike, Ue tebârakesmuke ue te’âla xhedduke  Ue lâ ilâhe gajruke.

Kuptimi: “O All-llahu im, Ti je larg çdo të mete, dhe lavdia të qoftë Ty. I lartë është emri Yt dhe Madhëria Jote është shumë e madhe. Nuk ka Zot tjetër përveç Teje”.

 

2.et-Tehijâtu

Ettehijjâtu lil’lâhi ue’s-salâuâtu ue’t-tajjibâtu.

es-Selâmu ‘alejke ejjuhe’n-nebijju ue rahmetullâhi ue

berekâtuh. es-Selâmu ‘alejnâ ue ‘alâ ‘ibâdil’lâhi’s-sâlihîn.

Eshhedu en lâ ilâhe il’lal’lah ue eshhedu enne

Muhammeden ‘abduhû ue Rasûluh.

Kuptimi: Nderimet tona All-llahut. Atij i përkasin të falurat tona dhe të gjitha veprat e mira. Të përshëndesim Ty, o Pejgamber i All-llahut dhe bekimi e mëshira e All-llahut qofshin mbi Ty. Paçim shpëtim ne dhe të gjithë robët e mirë të All-llahut. Deklaroj e dëshmoj se vetëm All-llahu është Zot dhe deklaroj që Muhammedi është rob i Zotit dhe i dërguar i Zotit

 

3.Salavatet

Allahumme sal’li ‘alâ Muhammedin ue ‘alâ âli Muhammed

kemâ sal’lejte ‘alâ Ibrahîme ue ‘alâ âli Ibrahîme

Inneke hamîdun mexhîd. Allahumme bârik ‘alâ Muhammedin

ue ‘alâ âli Muhammedin kemâ bârekte ‘alâ Ibrahîme

ue ‘alâ âli Ibrahîme inneke hamîdun mexhîd .

Kuptimi: O Zot, shfaqi mëshirën Tënde Muhammedit dhe familjes së Muhammedit, sikur ia shfaqe Ibrahimit dhe familjes së Ibrahimit. Vërtet, Ti je i lavdishëm dhe i famshëm. Zot, shpërndaja bekimin tënd Muhammedit dhe familjes së Muhammedit, sikur ua shpërndave bekimin Ibrahimit dhe familjes së Ibrahimit. Vërtet, Ti je i lavdishëm dhe i famshëm.

 

4.Rabbena

Rabbena âtina fi’d-dunjâ haseneten ue fi’l-âhireti

haseneten ue kinâ ‘adhâben-nâr. Rabbenagfir lî ue

liuâlidejje ue li’l-mu’minîne jeume jekûmu’l-hisâb.

Kuptimi: O Zoti ynë, na jep mirësi në këtë jetë, dhe mirësi në botën tjetër (në Ahiret), dhe na ruaj nga dënimet e Xhehennemit.

O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët në atë ditë kur të fillojnë llogaritë”.

 

5.Duaja e Kunutit -1

Allahumme innâ neste’înuke. Ue nestagfiruke. Ue nestehdîke. Ue nu’minu bike. Ue netûbu ilejke. Ue neteuekkelu ‘alejke. Ue nuthni ‘alejke’l-hajre kul’lehu. Neshkuruke ue la nekfuruk. Ue nahleu. Ue netruku men jefxhuruk.

Kuptimi: O Zot, prej Teje kërkojmë ndihmë, prej Teje kërkojmë falje dhe prej Teje kërkojmë udhëzime. Ne Ty të drejtohemi me pendime, në Ty shpresojmë dhe Ty të jemi mirënjohës për çdo të mirë. Ty të falënderojmë dhe s’i shlyejmë mirësitë e Tua. E refuzojmë dhe shmangemi nga ai që gabon ndaj Teje.

 

6.Duaja e Kunutit –2

Allahumme ijjâke na’budu.Ue leke nusal’li ue nesxhudu. Ue ilejke nes’â ue nahfidu. Nerxhû rahmeteke. Ue nahshâ adhâbeke. Inne adhâbeke bi’l-kuffâri’l-mulhik

Kuptimi: O Zot, vetëm Ty të adhurojmë, për hir Tënd falemi dhe përulemi në tokë(sexhde), vetëm nga Ti anojmë dhe përpiqemi duke shpresuar në mëshirën Tënde. Dënimi Yt, vërtetë, do t’i arrijë mosbesimtarët.