Përmbajtja

PARATHËNIE: 

LETRA E PARË: Një përgjigje e përmbledhur rreth katër pyetjeve:

E para : A është gjallë Hazreti Hizri a.s.?

E dyta : Si mund të jetë vdekja diçka e krijuar dhe një mirësi si jeta?…

E treta: Ku është xhehennemi?…

E katërta: a mund të kthehet dashuria e njeriut për dynjanë në një  dashuri të vërtetë për zotin xh.sh.

LETRA E DYTË: Shkaqet e mospranimit të dhuratave nga ana e autorit të Risale-i Nurit, vetëmjaftueshmëria dhe të jetuarit e tij pa pasur nevojë për njerëzit

 LETRA E TRETË: Shqyrtime e studime në shenjat e qarta; shtjellimi  i vështirësisë së rrugës së çudhëzimit dhe lehtësia e rrugës së njësisë Hyjnore

LETRA E KATËRT: Manifestimet e Emrave Hyjnorë El-Hakimu, Er-Rahimu tek autori i Risale-i Nurit dhe përfitimi i tij prej dritave të atyre manifestimeve…

Mesazhi i shprehjes së yjeve

LETRA E PESTË: Prokopia në këtë kohë për çështjet e Imanit është më e mirë se mijëra eksperienca

LETRA E GJASHTË: një trajtesë e hollë që shpjegon llojet e internimeve që vuajti autori

LETRA E SHTATË: urtësia e martesës së profetit a.s.m. me Zejnebin, Zoti qoftë i kënaqur me të

LETRA E TETË: Shpjegimi i një misteri prej mistereve të të Dy Emrave Hyjnorë Er-Rahmanu, Er-Rahimu, dhe epërsia e dhembshurisë mbi dashurinë siç është në tregimin e Hazreti Jusufit a.s.

LETRA E NËNTË: Dallimi ndërmjet nderimit Hyjnor, Kerametit dhe Istidraxhit. Orientimi i rrjedhës së sjelljeve dhe i veçorive…

Ndryshimi Ndërmjet imanit dhe islamit.

LETRA E DHJETË: Përgjigje rreth dy pyetjeve:

E para : Çfarë do të thotë regjistri i qartë?

E dyta : Ku është fusha e ringjalljes?

LETRA E NJËMBËDHJETË: Katër çështje të ndryshme:

Çështja e parë: Një ilaç i rëndësishëm për ata që janë sprovuar me pëshpëritje djallëzore, me vesvese.

Çështja e dytë: Një frut studimi në kullotat e maleve në Barla që është botuar në koleksionin e “Fjalëve”.

Çështja e tretë: Drejtësia e pastër dhe pikërisht mëshira ndodhet tek Fjala e Zotit xh.sh.: “Dhe për mashkullin pjesa (që merr nga trashëgimia) do të jetë e barabartë me atë të dy femrave” (Kur‘an 4:167)

Çështja e katërt: Drejtësia e pastër dhe pikërisht e drejta ndodhet në Fjalën e Zotit xh.sh.: “Dhe nënës i takon një e gjashta”  ( Kur’an 4:11)

LETRA E DYMBËDHJETË: Përgjigje rreth tri pyetjeve

E para: Cila është urtësia lidhur me nxjerrjen e Hazreti Ademit nga xhenneti?

E dyta: Përse janë krijuar shejtanët dhe të këqijat? Cila është urtësia lidhur me dërgimin e profetëve?

E treta: Si e lejon drejtësia absolute zbritjen e fatkeqësive dhe dhënien e goditjeve të rënda?

LETRA E TREMBËDHJETË: Përgjigjje ndaj tri pyetjeve

E para: Si jeni? A jeni rehat e mirë?

E dyta: Përse nuk u drejtohesh autoriteteve për të kërkuar dokumentat e tua të lirimit dhe për të shfuqizuar vendimin e internimit ndaj teje?

E treta: Përse je kaq indiferent ndaj ngjarjeve politike aktuale të botës?

   LETRA E KATËRMBËDHJETË: Kjo letër nuk është shkruar nga autori

LETRA E PESËMBËDHJETË: Përgjigje ndaj gjashtë pyetjeve

 Pyetja e parë: Përse sahabët e profetit a.s.m. nuk i zbuluan ngatërrestarët dhe korruptuesit në shoqëri?… Kjo pyetje zgjidhet duke shpjeguar një mister të hollë të shenjtërisë.

Ata të cilët ishin shkaku i atyre ngjarjeve dhe që shkaktuan trazirat nuk përbëheshin vetëm nga një numër i vogël çifutësh, por kishte disa defekte e të çara në shoqëri

Pyetja e dytë: Cila është natyra e luftërave që nisën në kohën e Hazreti Aliut?

Cila është arsyeja që Imam Aliu nuk pati sukses lidhur me kalifatin islamik në krahasim me paraardhësit e tij?

Lufta që u zhvillua në Siffin ishte një luftë midis kalifatit dhe sundimit tokësor

Lufta e Hazreti Hasanit dhe Husejnit kundra Umevitëve ishte një luftë ndërmjet fesë dhe nacionalizmit

Përse nuk qe i suksesshëm Hazreti Husejni në përpjekjet e tij?

Pyetja e tretë: Cila është urtësia në fatkeqësinë tragjike dhe në trajtimin mizor që goditën ata persona të bekuar?

Pyetja e katërt: rreth zbritjes së Hazreti Isait, Jezusit a.s. dhe rreth vrasjes së Dexhalit nga ana e tij në kohën e fundit

Cili është kuptimi që thuhet në rrëfenja se Dexhali ka një xhennet të rremë dhe një xhehennem të rremë?

Pyetja e pestë: A do të jenë të pikëlluar shpirtrat e pavdekshëm tek ngjarjet e kijametit?

Pyetja e gjashtë: A e përfshin vërseti “Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës së Tij”, botën tjetër, xhennetin, xhehennemin dhe banorët e tyre, apo nuk i përfshin?

LETRA E GJASHTËMBËDHJETË: Kjo përfshihet në pesë pika:

Pika e parë : Përse ti je tërhequr nga politikat dhe tani nuk ke të bësh fare me ta?

Pika e dytë : Përse Saidi i Ri u shmanget politikave me një vrull të tillë të fuqishëm?

Përse të pengojnë shërbimi i Kur’anit dhe i besimit nga politika?

Njerëzit ndonjëherë të thërrasin ty Shejh, dhe Shejhët – udhëheqësit shpirtërorë – ndërhyjnë ndonjëherë në çështjet tona

Ata të thërrasin ty me emrin “Saidi Kurdi”, ndoshta ti ke ndonjë ide nacionaliste dhe kjo nuk u përshtatet interesave tona.

Pika e tretë : Si mund t’i durosh vështirësitë dhe telashet me të cilat po përballesh?

Pika e katërt : Përgjigjje për një numër pyetjesh të dyshimta.

Pyetja e parë e dyshimtë: Me çfarë jeton ti ?

Pyetja e dytë: Si mund të kemi besim dhe të jemi të sigurt që ti nuk do të ndërhysh në çështjet e dynjasë sonë?

Pyetja e tretë : Në qoftë se ti nuk na pëlqen, kjo do të thotë se ti na kundërshton?

Pyetja e katërt : Si mund të jemi të sigurt që, nëse të jepet rasti, ti nuk do të ndërhysh në çështjet tona në mënyrën që dëshiron ti?

Pika e pestë: Kjo lidhet me pesë çështje të vogla.

E para : Përse ti nuk i vë në praktikë parimet e qytetërimit tonë, stilin tonë të jetës dhe mënyrën tonë të të veshurit?

E dyta : Me çfarë autoriteti ti boton vepra fetare? Meqenëse je i dënuar me internim, ti nuk ke asnjë të drejtë të përzihesh në këto çështje.

E treta : Disa nga shokët e mi qëndrojnë larg meje me qëllim që të shfaqen të parapëlqyer e të mirë për njerëzit e kësaj dynjaje?…

E katërta : Për ata që kanë rënë në moçalin e politikave…

E pesta : Kush është njeriu më i lumtur?

 

SHTOJCË E LETRËS SË GJASHTËMBËDHJETË:

Përgjigje ndaj atyre që thonë se Saidi ka një fuqi të barabartë me atë të pesëdhjetë mijë ushtarëve?…

Përse nuk paraqet kërkesë për të marrë dokumentet e lirimit?

LETRA E SHTATËMBËDHJETË: Një letër ngushëllimi për vdekjen e një fëmije, në pesë pika:

E para: Kuptimi i frazës “Do t’ju shërbejnë Djelmosha të pavdekshëm”.

E dyta: Një krahasim në dritën e të cilit duhet të mendosh ti dhe besimtarët e tjerë kur u vdesin fëmijët e tyre…

E treta: Fëmija që ka vdekur ishte vetëm se një krijesë e një Krijuesi Gjithëbujar dhe një rob i Tij.

E katërta: Ndarja nuk është e përjetshme por një mjet për përjetësi.

E pesta: Dhembshuria është njëra nga manifestimet më të holla të mëshirës Hyjnore.

LETRA E TETËMBËDHJETË: Përfshin tre çështje të rëndësishme:

Çështja e parë: Evlija të famshëm flasin për gjëra të çuditshme të cilat nuk shihen në botën e dukshme, që nuk ekzistojnë në tokë…

Çështja e dytë: Rruga e Sahabëve dhe e njerëzve të kthjelltësisë së mendimit është më e lartë dhe më e sigurt se sa rruga e unitetit të ekzistencës…

Çështja e tretë: arsyeja dhe urtësia e aktivitetit të habitshëm pa pushim në univers

LETRA E NËNTËMBËDHJETË: Trajtesa e mrekullive të Profetit Muhammed a.s.m., kujtesë rreth rrëfenjave të ardhura në trajtesë.

Shenja e parë: Domosdoshmëria e profetësisë së Muhammedit a.s.m..

Shenja e dytë: Mrekullia, në vetvete, është konfirmimi nga Krijuesi i kozmosit për shpalljen e profetësisë së të Dërguarit të Tij…

Shenja e tretë: Urtësia në qënien e mrekullive të profetit Muhammed a.s.m. të shumta e të larmishme…

Shenja e katërt: Disa parime për të kuptuar njoftimet që All-llahu xh.sh. i dha të dërguarit të Tij nga e padukshmja…

Parimi i parë: Jo të gjitha gjendjet dhe veprimet e Profetit Muhammed a.s.m. ishin mrekulli….

Parimi i dytë: Shpallja e qartë dhe e nënkuptuar…

Parimi i tretë: Rrëfenjat, raportimet dhe roli i transmetuesve të hadithve…

Cila është dobia e përmendjes së zinxhirit të transmetimit të një hadithi?…

Përse nuk u transmetuan ndodhitë e mrekullive nëpërmjet shumë zinxhirëve në formën e ‘konsensusit’ e me theksim aq të madh, ashtu si ai i urdhëresave të sheriatit, ligjit të shenjtë?…

Parimi i katërt: Parashikime rreth disa ngjarjeve të përgjithshme që do të ndodhnin në të ardhmen…

Parimi i pestë: Urtësia dhe mëshira e Krijuesit kërkojnë që shumica e çështjeve të së padukshmes të jenë të mbuluara ose të errëta…

Parimi i gjashtë: Njeriu duhet të ngrejë kokën përtej cilësive të zakonshme të Profetit që lidhen me pjesëmarrjen e tij në gjendjen njerëzore dhe, në vend të saj, të shohë natyrën e vërtetë të Profetit a.s.m….

Shenja e pestë: Parashikimet që bëri profeti lidhur me disa ngjarje të së ardhmes dhe me ato ngjarje që do të godisnin Eh-li Bejtin…

Pse nuk i parapriu Imam Aliu të tjerët në drejtimin e kalifatit?…

Përse kalifati nuk qëndroi tek Eh-li Bejti në një kohë që ata ishin më të meritueshmit e më të përshtatshmit për të?

Cila është urtësia e konfliktit të përgjakshëm e të tmerrshëm që goditi islamin e bekuar në periudhën e ndritshme të kalifëve të lartë?

Shenja e gjashtë: Mrekullitë e Profetit Muhammed a.s.m. lidhur me parashikimet për të ardhmen…

Dashuria për Eh-li Bejtin.

Dashuria është dy llojesh: e para është të duash diçka apo dikë për kuptimin që ajo gjë ose ai tregon, dhe e dyta merr cilësitë si objekt…

Shenja e shtatë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me bereqetin e ushqimit të Tij…

Shenja e tetë: Mrekullitë e Tij lidhur me ujin…

Shenja e nëntë: Mrekullitë e Tij lidhur me pemët…

Shenja e dhjetë: Mrekullia e rrënkimit të trungut…

Shenja e njëmbëdhjetë: Mrekullitë e Tij lidhur me krijesat e pajeta…

Shenja e dymbëdhjetë: Disa shembuj që lidhen me shenjën e mëparshme…

Shenja e trembëdhjetë: Mrekullitë e profetit a.s.m. lidhur me shërimin e të sëmurëve…

Një përshkrim për dorën e bekuar të profetit a.s.m..

Shenja e katërmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit Muhammed a.s.m. lidhur me duatë e Tij…

Shenja e pesëmbëdhjetë:

Dega e parë: Bota e kafshëve e njohu profetin Muhammed a.s.m….

Dega e dytë: Kufomat – të vdekurit-, xhindët dhe engjëjt e njohën profetin Muhammed a.s.m….

Dega e tretë: Mbrojtja që All-llahu xh.sh. i bëri profetit a.s.m.

Shenja e gjashtëmbëdhjetë: Çudira që u shfaqën para misionit profetik të Muhammedit a.s.m.

Lloji i parë: Njoftimet që dhanë për Të Teurati dhe Ungjilli…

Prova e parë: Kur‘ani i sfidoi ata me vërsetet…

Prova e dytë: Besimi i dijetarëve të shkrimeve të shenjta…

Prova e tretë: Shembuj prej lajmeve të gëzueshme, sihariqeve…

Lloji i dytë: Lajmet për ardhjen e Muhammedit a.s.m. të dhëna prej disa njerëzve të njohur si shenjtorë dhe mistikë të asaj kohe…

Lloji i tretë: Ngjarjet e çuditshme që ndodhën në kohën e lindjes së Tij…

Shenja e shtatëmbëdhjetë: Mrekullitë e profetit Muhammed a.s.m. lidhur me personin e vet, me sheriatin e Tij të shquar dhe me Miraxhin…

Shenja e tetëmbëdhjetë: Kurani i gjithurtë…

Pika e parë: Shpjegimi se të gjitha klasat e njerëzimit kanë pjesë në kuptimin e mrekullisë së Kur‘anit.

Pika e dytë: Kur‘ani i sfidoi ekspertët e fushave të ndryshme të njohjes…

Pika e tretë: Një reflektim i shkurtër por i vërtetë mbi natyrën esenciale të kuranit të mrekullueshëm.

Shenja e nëntëmbëdhjetë: Profeti Muhammed a.s.m. ishte prova më brilante dhe përfundimtare e Njësisë Hyjnore…

Një nderim Hyjnor dhe një shenjë e mirësisë Hyjnore…

Shtojca e parë: Pikëla prej personalitetit të profetit Muhammed a.s.m…

Njoftim rreth Kuranit;

Shkreptima e mrekullisë në përsëritjet në Kuran.

Mrekullia e Kuranit në përmendjen e çështjeve kozmike.

Mrekullia e çarjes më dysh të hënës…

Përse u veçua profeti Muhammed a.s.m. me këtë Miraxh të madh?…

Një udhëtim për tek më i miri i shekujve… (prej trajtesës El – Ajetul Kubra)

LETRA E NJËZET: Parathënie: Shpjegimi i rëndësisë së besimit në Zotin, i njohjes së Zotit dhe i Dashurisë së Tij…

Stacioni i parë: Sihariqet e Njësisë në njëmbëdhjetë fraza njësie…

Stacioni i dytë: Vërtetimi i Unitetit Hyjnor tek niveli i Emrit më të Madh.

Fraza e parë: “Nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut”. Në këtë është vërtetimi i Unitetit të Hyjnisë dhe i të Adhuruarit të Vërtetë…

Fraza e dytë: “Ai është Një” demonstron një shkallë të qartë në shpalljen e Unitetit Hyjnor. Një argument bindës duke e provuar këtë shkallë kuptueshëm e qartë…

Fraza e tretë: “Ai nuk ka shok”. Këtë frazë e ka provuar Stacioni i Parë i Fjalës së Tridhjetë e Dytë…

Fraza e katërt: “I Tij është Sundimi”. Një provë madhështore e këtij dekreti më të lartë të pronësisë në formën e vërtetimit më të madh të Unitetit Hyjnor iu shfaq mendjes së autorit në gjuhën arabe…

Fraza e pestë: “Atij i takon lavdërimi”. Një provë gjithëpërfshirëse që shtjellon këtë të vërtetë duke provuar Unitetin Hyjnor…

Fraza e gjashtë: “Ai jep jetë”. Demonstrim i një prove madhështore të kësaj shkalle në vërtetimin e Njësisë…

Fraza e shtatë: “Dhe Ai shkakton vdekjen”. Një tregues i një prove madhështore të kësaj shkalle më të madhe në vërtetimin e Unitetit Hyjnor…

Fraza e tetë: “Dhe Ai është i gjallë dhe nuk vdes”. Një argument madhështor duke vërtetuar Unitetin Hyjnor…

Fraza e nëntë: “E gjithë e mira është në dorën e Tij”. Demonstrimi i argumenteve të njohjes gjithëpërfshirëse Hyjnore dhe domosdoshmëria e Dëshirës Hyjnore së bashku me të…

Fraza e dhjetë: “ Dhe Ai është i Gjithëfuqishëm mbi të gjitha gjërat” duke shpjeguar pesë mistere të saj.

I pari: Në lidhje me Fuqinë Hyjnore, gjëja më e madhe është aq e lehtë sa ajo më e vogla…

I dyti: Çdo gjë është e barabartë në lidhje me Fuqinë Hyjnore…

I treti: Universalja më e madhe është aq e lehtë, sa e pjesshmja më e vogël në lidhje me Fuqinë e Autorit të Gjithëfuqishëm…

Misteri i kësaj të vërtete rrjedh nga tre burime:

I pari: Nga ndihma e unitetit.

I dyti: Nga lehtësia e unitetit.

I treti: Nga shfaqja e Njësisë.

I katërti: Krijimi i Parajsës është aq i lehtë sa ai i pranverës në lidhje me Fuqinë e të Gjithëfuqishmit… Ndodhen tre gjëra në misterin e kësaj të vërtete…

E para: Domosdoshmëria dhe qëndrimi tërësisht i veçuar (i çliruar) i Autorit Madhështor.

E dyta: Tjetëria e esencës së Tij dhe pakufizueshmëria.

E treta: Moslidhja e Tij nga hapësira dhe pandashmëria e Tij.

I pesti: ringjallja e të gjithë njerëzve është aq e lehtë sa grumbullimi i ushtarëve të shpërndarë për pushim, me zërin e borisë.

Fraza e njëmbëdhjetë: “Dhe tek Ai të gjitha gjërat e kanë fundin”. Një përmbledhje e argumenteve të saj gjithëpërfshirëse.

Shtojcë: Ndodhet një lehtësi absolute në Unitetin Hyjnor,  ndërsa në shirk ndodhet një vështirësi absolute

LETRA E NJËZET E NJËTË: Një shpjegim lidhur me respektimin e të drejtave të prindërve dhe të moshuarve

LETRA E NJËZET E DYTË: Përfshin dy çështje:

Çështja e parë: Njerëzit e besimit bëjnë thirrje për vëllazëri e dashuri, duke shpjeguar gjashtë aspekte…

Aspekti i parë: Armiqësia e njeriut ndaj vëllait të tij njeri është e mëkatshme dhe e dënueshme…

Aspekti i dytë: Armiqësia është e mëkatshme dhe e dënueshme nga këndvështrimi i urtësisë…

Aspekti i tretë: t‘i deklarosh të pavlefshme të gjitha cilësitë e pafajshme që gjenden tek ai për shkak të një cilësie penale është padrejtësia më e madhe.

Aspekti i katërt: Armiqësia ndaj besimtarit është e mëkatshme dhe e dënueshme… Ja disa parime!…

I pari: Ti nuk ke të drejtë të thuash: “Vetëm rruga ime është e drejtë”!

I dyti: Duhet të thuash të vërtetën në çdo gjë që ti thua, por…

I treti: “Shfaq armiqësi ndaj armiqësisë në zemrën tënde…”

I katërti: Armiqësia ndaj vëllezërve besimtarë është e mëkatshme dhe padrejtësi për vetë ata dhe për vëllezërit…

Aspekti i pestë: Ndryshimi pozitiv dhe negativ në mendim.

Një sëmundje e rëndë shoqërore ka goditur kombin islam.

Aspekti i gjashtë: Armiqësia prish edhe sinqeritetin edhe drejtësinë…!

Çështja e dytë: Lakmia është një sëmundje e dëmshme për jetën e islamit dhe, lakmitari është i zbuluar para zhgënjimit dhe humbjes.

Përfundim: Lidhur me përgojimin

LETRA E NJËZET E TRETË: Përmban shtatë pyetje:

E para: Si duhet të jetë duaja më e mirë e besimtarit për vëllain e tij besimtar?

E dyta: Meqenëse fraza “ Radi-jall-llahu anhu” (All-llahu qoftë i kënaqur me të) përdoret për sahabët e profetit a.s.m., a do të ishte e përshtatshme që kjo frazë të përdoret edhe për të tjerët?

E treta: Kush ishin më eprorë, imamët e mëdhenj dhe interpretuesit e ligjit të shenjtë, apo shejhët -udhëheqësit- dhe polet shpirtërorë të tarikateve të vërteta të sufizmit?

E katërta: Cili është qëllimi dhe urtësia e vërsetit “Padyshim që All-llahu është me të duruarit”?

E pesta: Si e kryente profeti adhurimin e tij para misionit të tij profetik?…

E gjashta: Cila është urtësia në profetësinë e tij e cila nisi kur ai ishte dyzet vjeç?…

E shtata: Cili është kuptimi i hadithit “Të rinjtë më të mirë janë ata të cilët u ngjasojnë njerëzve të moshës së pjekur, ndërsa më të këqinjtë e moshës mesatare janë ata të cilët u ngjasojnë të rinjve”.

E teta: Një pikë e hollë mrekullie në vërsetin kuranor “Më bëj mua të vdes musliman dhe më bashko me të drejtët”.

LETRA E NJËZET E KATËRT: Kërkesat e Emrave Hyjnorë, Er-Rahim, El-Hakim dhe El-Vedud janë në përshtatshmëri e në harmoni me vdekjen dhe me fatkeqësitë në univers.

Stacioni i parë: përbëhet nga pesë shenja.

Shenja e parë: Autori i Gjithëlavdishëm e merr natyrën esenciale të çdo lloj qënie si një model…

Shenja e dytë: Dhembshuria e shenjtë, dashuria e shenjtë, e pastër dhe atribute të tjera Hyjnore bëjnë të domosdoshëm aktivitetin absolut…

Shenja e tretë: Gjërat nuk shkojnë për në mosekzistencë, përkundrazi, ato kalojnë nga sfera e fuqisë për tek sfera e njohjes…

Shenja e katërt: Emrat e bukur Hyjnorë kanë lloje të ndryshme të panumërta manifestimesh; shumëllojshmëritë dhe speciet e ndryshme të krijesave burojnë nga shumëllojshmëritë e manifestimeve…

Shenja e pestë: Përbëhet nga dy pika:

E para: Meqenëse ndodhet një lidhje me Zotin e Gjithëfuqishëm, atëherë të gjitha gjërat ekzistojnë për çdo gjë…

E dyta: Dynjaja dhe të gjitha gjërat kanë tri fytyra:

e para shikon tek Emrat e bukur Hyjnorë,

e dyta shikon tek Ahireti, dhe

e treta shikon tek qëniet e përkohshme…

Stacioni i dytë : Përbëhet nga një parathënie dhe pesë tregues. Parathënia përmban dy çështje…

Çështja e parë: Krahasimet nuk mund ta përfshijnë plotësisht realitetin e atyre atributeve, por ato mund të ndihmojnë në shikimin e tyre.

Çështja e dytë: Qëllimet dhe shembujt e urtësisë së çdo gjëje janë tri llojesh…

Treguesi i parë: Qënia, gjëja humbet ekzistencën e saj të jashtme dhe fiton me qindra ekzistenca jolëndore të cilat i përkasin njohjes…

Treguesi i dytë: Qëniet e gjalla prodhojnë shumë të vërteta që i përkasin të padukshmes…

Treguesi i tretë: Dynjaja është një punishte dhe një fushë e lërueshme që prodhon të korra të përshtatshme për tregun e Ahiretit…

Treguesi i katërt: Gjatë gjithë periudhave të jetëve të tyre, qëniet kryejnë lloje të shumta prej tesbihateve Hyjnore…

Treguesi i pestë: me largimin nga ekzistenca e jashtme, qëniet e gjalla lënë prapa shumë gjëra të qëndrueshme…

Shtojca e parë: Shpjegimi i mistereve të duasë në pesë pika.

E para: Llojet e duasë…

E dyta:  Efekti i duasë…

Çfarë nevoje ka ai për të gjitha këto dua e salevate?…

Përse ndonjëherë bëhen duatë për çështje që janë të përcaktuara, të prera, si duatë që bëhen në kohën e eklipseve të hënës dhe të diellit?

E treta: Pranimi i duasë së vullnetshme nëpërmjet fjalës…

E katërta: Më i miri i fruteve të duasë…

E pesta: Duaja është shpirti i adhurimit…

Shtojca e dytë ka të bëjë me Miraxhin e Profetit Muhammed a.s.m. në pesë pika…

E para: Krijesat e botës së përjetshme janë të lidhura ngushtë me dritën e profetit më të nderuar a.s.m..

E dyta: Shprehja e dashurisë së shenjtë Hyjnore ndaj profetit më të nderuar…

E treta: Fjalët tona nuk mund t’i shprehin të vërtetat e shenjta…

Pika e katërt: Fjalët, profeti a.s.m. e pa Zotin e Gjithëfuqishëm përtej shtatëdhjetë mijë perdeve…

Pika e pestë: Këndimi i mevlidit të Profetit a.s.m. është një

zakon i mirë dhe një praktikë e admirueshme islame…

Përfundim: 

LETRA E NJËZET E PESTË: 

 LETRA E NJËZET E GJASHTË: Përfshin katër çështje…

Çështja e parë: Një provë e Kuranit kundra shejtanit dhe partisë së tij…

Çështja e dytë: Tri personalitetet e njeriut…

Çështja e tretë: Ka shtatë nënçështje:

E para: Autori u detyrua ta shkruante këtë çështje me gjuhën e Saidit të Vjetër…

E dyta: Urtësia e ndarjes së shoqërisë në grupe e fise…

E treta: Tiranët evropianë e zgjojnë idenë e nacionalizmit në formën e tij negative…

E katërta: Nacionalizmi pozitiv dhe një situatë që tërheq vëmendjen…

E pesta: Ndryshimi midis popujve të Azisë dhe të Evropës…

E gjashta: Një adresim për ata që kalojnë caqet në idetë e nacionalizmit negativ dhe të racizmit, dhe rëndësia e kombësisë së shenjtë islame…

E shtata: Thirrje për ata që shfaqin patriotizëm të tepruar në nacionalizmin negativ…

Çështja e katërt: Përmban dhjetë nënçështje:

E para: lidhur me shpjegimin e frazës “Rabbil Alemin” Krijuesi i të gjitha botëve…?

E dyta: çfarë synonte Muhjiddin Ibn El-Arebij në letrën e tij drejtuar Fahruddin Raziut…

E treta: Me çfarë mënyre është vërseti, “Dhe vërtet që Ne i kemi nderuar Bijtë e Ademit” i përputhshëm me vërsetin, “Vërtet që ai -njeriu- është shumë i padrejtë dhe tepër injorant”.

E katërta: Përtërijeni besimin tuaj nëpërmjet “La i lahe il- lall-llah”.

Rruga e lartë e Risale-i Nurit lidhur me vërtetimin e Unitetit Hyjnor…

E pesta: A do të ishte e mjaftueshme vetëm fraza “La i lahe il-lall-llah” pa përmendur “Muhammedur-resulull-llah”?…

E gjashta: Shkaku i përdorimit të disa termave të furrishme lidhur me rrugën e shejtanit…

E shtata: Shtatë shenja që tregojnë një nderim Hyjnor në shërbimin e Kuranit…

E teta: Nuk mund të përkthehen fjalët e Kuranit, të dhikrit dhe të tesbihateve…

E nënta: Metoda e moderimit lidhur me kontradiktat midis rrugëve të Evlijave…

E dhjeta: Një parim lidhur me vizitorët

LETRA E NJËZET E SHTATË: Është një koleksion më vete i titulluar “El- Mela hik”

LETRA E NJËZET E TETË: Përbëhet nga tetë çështje:

Çështja e parë: Rreth shpjegimit të ëndrrës në shtatë pika…

Çështja e dytë: Një debat skolastik rreth goditjes që Musai a.s. i bëri syrit të Azrailit…

Çështja e tretë: Risale-i Nuri përmbush misionin e udhëzimit në këtë kohë…

Çështja e katërt: Një ngjarje e pjesshme e cila nxit vigjilencën e vëllezërve…

Çështja e pestë: Trajtesa rreth falënderimit…

Çështja e gjashtë: Nuk është përfshirë këtu.

Çështja e shtatë: Përmendja e shkaqeve të cilat zbulojnë misteret, kuptimet e disa favoreve dhe, shpjegimi i shtatë shenjave që tregojnë disa mirësi Hyjnore…

Përgjigje ndaj një pyetjeje private rreth fuqisë dhe efektshmërisë që gjenden në Risale-i Nur…

Përfundim për të larguar dyshimet që kanë buruar ose mund të burojnë lidhur me shenjat nga e padukshmja…

Çështja e tetë: Përbëhet nga tetë pika:

E para: Në shumicën e “Fjalëve” ndodhen “koinçidenca” nga e Padukshmja…

E katërta: Një përgjigje rreth gjashtë pyetjeve lidhur me tubimin e madh dhe me profetin a.s.m….

E pesta: A i përkisnin ndonjë feje paraardhësit e profetit a.s.m. dhe a ishin fetarë?…

E gjashta: A është dërguar ndonjëri prej stërgjyshërve të profetit me detyrën e profetësisë?…

E shtata: Rreth imanit të dy prindërve të profetit a.s.m..

E teta: Cila është rrëfenja më e saktë lidhur me xhaxhain e tij Ebu Talibin?

LETRA E NJËZET E NËNTË: Përbëhet nga nëntë pjesë:

Pjesa e parë: Përmban nëntë pika:

E para: Mënyra e njohjes së të vërtetave të Kuranit…

E dyta: Betimet në Kuran…

E treta: Shkronjat e shkëputura…

E katërta: Një përkthim i vërtetë i kuranit të gjithurtë është i pamundur…

E pesta: Pamundësia e përkthimit të shprehjeve kuranore, për shembull, El-Hamdu lil-lahi…

E gjashta: Një shqyrtim në fjalën Na’ëbudu.

E shtata: Disa kuptime të vërsetit “Na drejto në rrugën e drejtë”.

E teta: Lloji i të drejtave në sheriatin islam…

E nënta: “Çështja e adhurimit të cilat janë të lidhura me arsyen dhe, çështjet e tjera që kanë kuptim të arsyeshëm.

Pjesa e dytë: Trajtesa e muajit të Ramazanit, shpjegimi i urtësisë së agjërimit në nëntë pika.

Pjesa e tretë: Përbëhet nga nëntë çështje:

E para: Kurani e shfaq mrekullinë e tij në aspekte të ndryshme për secilën nga klasat e njerëzimit…

E dyta: është në katër pika:

Pika e parë: Fjala All-llah dhe Emrat e bukur Hyjnorë në Kur’an…

Pika e dytë: Fjala All-llah në lidhje me suret…

Pika e tretë: Fjala All-llah në lidhje me vendet e saj në faqet e Mus’hafit…

Pika e katërt: Koinçidencat në një faqe të vetme.

Pjesa e pestë: Shpjegimi i një drite prej dritave të vërsetit të dritës në Suren En-Nur…

Pjesa e gjashtë: Një paralajmërim për shërbëtorët e Kuranit të gjithurtë ndaj dredhive të shejtanit…

Dredhia e parë: Dashuria për pozitë e për famë…

Dredhia  e dytë: Ndjenja e frikës…

Dredhia e tretë: Lakmia…

Dredhia e katërt: Nxitja e ndjenjave nacionaliste…

Dredhia e pestë: Egoizmi dhe mburrja…

Dredhia e gjashtë djallëzore: Dëshira për rehati trupore dhe lidhja me detyra të tjera…

Shtojcë: Gjashtë pyetje drejtuar udhëheqësve barbarë…

Pjesa e shtatë: Trajtesa, shtatë shenjat…

Shenja e parë: Kundërshtimi ndaj atyre që përpiqen të ndryshojnë shenjat e islamit…

Shenja e dytë: Kundërshtimi për të imituar Evropën në ndryshimin e Katolicizmit…

Shenja e tretë: Njerëzit e bidatit thonë: “Fanatizmi fetar na ka lënë të prapambetur”…

Shenja e katërt: Njerëzit shkatërrimtarë të bidatit janë dy llojesh…

Shenja e pestë: Rreth shfaqjes së Mehdiut në fundin e kohës…

Shenja e gjashtë: Rreth komunitetit të ndritshëm të Mehdiut…

Shenja e shtatë: Përse ti e ke ndryshuar stilin e Saidit të Vjetër?

Pjesa e tetë: Tetë simbolet…

Pjesa e nëntë: Është rreth rrugëve të shenjtërisë dhe përbëhet nga nëntë aluzione:

Aluzioni i parë: Çfarë është tarikati dhe çfarë është Sufizmi?

Aluzioni i dytë: Çelësat dhe mjetet e këtij udhëtimi të zemrës dhe e këtij përparimi shpirtëror janë…

Aluzioni i tretë: Shenjtëria është një provë e profetësisë…

Aluzioni i katërt: Vështirësitë e tarikatit…

Aluzioni i pestë: Rruga e unitetit të ekzistencës…

Aluzioni i gjashtë: Rruga e shenjtërisë…

Aluzioni i shtatë: Sheriati dhe tarikati…

Aluzioni i tetë: Humnerat e tarikatit Sufi…

Aluzioni i nëntë: Frutet e tarikatit Sufi…

Shtojca

Rruga më e afërt për tek All-llahu xh.sh.

LETRA E TRIDHJETË,

–TRIDHJETË E NJË,

–TRIDHJETË E DY

–TRIDHJETË E TRE

BËRTHAMAT E REALITETIT

PëRMBAJTJA E MEKTUBATIT