Lema e Trembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E TREMBËDHJETË   Kjo, Shkreptima e Trembëdhjetë, shpjegon kuptimin e  “Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-Raxhim”. I mbështetem Allahut që të më ruajë nga pëshpëritjet e shejtanit të mallkuar.     Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Dhe thuaj: “Zoti im! Të mbështetem Ty (të më ruash) nga pëshpëritjet e shejtanit. “Dhe të […]