Lema e Shtate

Lexo PDF   SHKREPTIMA E SHTATË [Kjo është rreth shtatë llojeve të njoftimeve që lidhen me të padukshmen në fundin e sures El- Fet’h]   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Pa dyshim që Allahu do ta përmbushë ëndrrën e vërtetë të cilën Ai ia shfaqi të Dërguarit të Tij a.s.m. tamam me vërtetësi. […]