Lema e Njembedhjete

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËMBËDHJETË Shkalla e Sunnetit të Profetit dhe kundërhelmi ndaj sëmundjes së bidatit, risisë.   [Stacioni i parë i këtij vërseti është ‘Rruga e Sunnetit të Profetit’ ndërsa stacioni i Dytë është ‘Shkalla e sunnetit’]   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Vërtet që ju ka ardhur juve një i […]