Disa dua të sygjeruara me nr përkatës të thenies së tyre  bazuar në traditën Profetike dhe të dijetarëve të nderuar.

 1. Estagfurulahel adhim 100
 2. Subanallahi we bihamdihi, subhanallahil adhim 100
 3. Rabbigfir werham we ente hajrur rahimin 100
 4. Ja hâfijel eltâf nexhxhina mimma nehâf 100
 5. Ja kâdijel hâxhât, ja dâfijel belijjât 55
 6. Lâ ilâhe il-lallah 100
 7. Ja bâki entel bâki, ja bâki entel bâki 33
 8. La hawle we la kuwwete il-la bil-lahil alijil adhim 33
 9. Lâ ilâhe il-la ente subhâneke, inni kuntu minedhdhalimin 33
 10. Rabbi inni mesenijje durru we ente erhamurr-rrahimin 33
 11. Hasbijallahu lâ ilahe il-la hû alejhi tewekkeltu we hue rabbul arshil adhim 33
 12. Hasbunallahu we ni’amel wekîl 33
 13. Lil-ledhine âmenu huden we shifa’ 33
 14. Ja HAJJ 18
 15. Ja WEDÛD 20
 16. Ja WELIJJ 46
 17. Ja MUXHÎB 55
 18. Ja ALLAH 66
 19. Ja WEKÎL 66
 20. Ja HAKEM 68
 21. Ja HAKÎM 78
 22. Ja LATIF 129
 23. JA KAJJÛM 156
 24. Ja KERÎM 270
 25. Ja SHÂFI 397
 26. Ja FETTAH 489
 27. Ja HAFÎDH 998

 

 

 

“ Askush në qiej e në tokë nuk e di Gajbin (të fshehtën, të panjohurën)  veç Allahut…”[1]

 

[1] Kur’an, 27:65