SUBHANEKE

Subhâneke Allâhumme ue bihamdike, Ue tebârakesmuke ue te’âla xhedduke  Ue lâ ilâhe gajruke.

Kuptimi: 

“O All-llahu im, Ti je larg çdo të mete, dhe lavdia të qoftë Ty. I lartë është emri Yt dhe Madhëria Jote është shumë e madhe. Nuk ka Zot tjetër përveç Teje”.

EL – FATIHA

E’udhubil-lahi Mineshejtani Rraxhim Bismil-lahi Rrahmani Rrahim

Elhamdulil-lahi rabil’alemin,

errahmani rrahim, maliki jeumidin,

ijjake na’abudu ve ijjake neste’in,

ihdines-siratal mustekim,

siratal-ledhine, en’amte ‘alejhim gajril magdubi alejhim ue led-dalin. (Amin)

ETTEHIJATU

Ettehijjâtu lil’lâhi ue’s-salâuâtu ue’t-tajjibâtu.

es-Selâmu ‘alejke ejjuhe’n-nebijju ue rahmetullâhi ue berekâtuh.

es-Selâmu ‘alejnâ ue ‘alâ ‘ibâdil’lâhi’s-sâlihîn.

Eshhedu en lâ ilâhe il’lal’lah ue eshhedu enne Muhammeden ‘abduhû ue Rasûluh.

Kuptimi: 

Nderimet tona All-llahut. Atij i përkasin të falurat tona dhe të gjitha veprat e mira. Të përshëndesim Ty, o Pejgamber i All-llahut dhe bekimi e mëshira e All-llahut qofshin mbi Ty. Paçim shpëtim ne dhe të gjithë robët e mirë të All-llahut. Deklaroj e dëshmoj se vetëm All-llahu është Zot dhe deklaroj që Muhammedi është rob i Zotit dhe i dërguar i Zotit.

SALAVATET

Allahumme sal’li ‘alâ Muhammedin ue ‘alâ âli Muhammed

kemâ sal’lejte ‘alâ Ibrahîme ue ‘alâ âli Ibrahîme, Inneke hamîdun mexhîd.

Allahumme bârik ‘alâ Muhammedin ue ‘alâ âli Muhammedin

kemâ bârekte ‘alâ Ibrahîme ue ‘alâ âli Ibrahîme inneke hamîdun mexhîd .

Kuptimi: 

O Zot, shfaqi mëshirën Tënde Muhammedit dhe familjes së Muhammedit, sikur ia shfaqe Ibrahimit dhe familjes së Ibrahimit. Vërtet, Ti je i lavdishëm dhe i famshëm. Zot, shpërndaja bekimin tënd Muhammedit dhe familjes së Muhammedit, sikur ua shpërndave bekimin Ibrahimit dhe familjes së Ibrahimit. Vërtet, Ti je i lavdishëm dhe i famshëm.

DUATË (Lutjet)

Rabbena âtina fi’d-dunjâ haseneten ue fi’l-âhireti haseneten ue kinâ ‘adhâben-nâr.

Rabbenagfir lî ue liuâlidejje ue li’l-mu’minîne jeume jekûmu’l-hisâb.

Kuptimi: 

O Zoti ynë, na jep mirësi në këtë jetë, dhe mirësi në botën tjetër (në Ahiret), dhe na ruaj nga dënimet e Xhehennemit.

O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët në atë ditë kur të fillojnë llogaritë.

Duaja e Kunutit

Allahumme innâ neste’înuke. Ue nestagfiruke. Ue nestehdîke. Ue nu’minu bike. Ue netûbu ilejke. Ue neteuekkelu ‘alejke. Ue nuthni ‘alejke’l-hajre kul’lehu. Neshkuruke ue la nekfuruk. Ue nahleu. Ue netruku men jefxhuruk.

Allahumme ijjâke na’budu. Ue leke nusal’li ue nesxhudu. Ue ilejke nes’â ue nahfidu. Nerxhû rahmeteke. Ue nahshâ adhâbeke. Inne adhâbeke bi’l-kuffâri’l-mulhik.

Kuptimi: 

O Zot, prej Teje kërkojmë ndihmë, prej Teje kërkojmë falje dhe prej Teje kërkojmë udhëzime. Ne Ty të drejtohemi me pendime, në Ty shpresojmë dhe Ty të jemi mirënjohës për çdo të mirë. Ty të falënderojmë dhe s’i shlyejmë mirësitë e Tua. E refuzojmë dhe shmangemi nga ai që gabon ndaj Teje.

O Zot, vetëm Ty të adhurojmë, për hir Tënd falemi dhe përulemi në tokë(sexhde), vetëm nga Ti anojmë dhe përpiqemi duke shpresuar në mëshirën Tënde. Dënimi Yt, vërtetë, do t’i arrijë mosbesimtarët.

 • 6079

A mund të marrin hoxhallarët dhurata?

January 20, 2023|

Bediuzzaman Said Nursi Ti më dërgove mua një dhuratë dhe dëshiron të thyesh një rregullin tim tej mase të rëndësishëm! Unë nuk them: “Unë nuk i pranoj dhuratat nga ti [...]

 • 6057

Ku është Ferri, Xhehennemi?

January 18, 2023|

“Thuaj (o Muhammed), „Dija është vetëm tek All-llahu‟.” 1  “Asnjë përveç All- llahut xh.sh.-nuk e njeh të padukshmen” Sipas disa rrëfenjave, Ferri është nën tokë. Ashtu siç e kemi [...]

 • 6053

Shërbimi në rrugën e së drejtës, pavarësisht pengesave

January 9, 2023|

Pyetje: Cili duhet të jetë botëkuptimi për veprimin i kësaj bashkësie të përkushtuarish dhe cila filozofia e lëvizjes në ditët tona, kur po përdoren gjithfarë pandehmash dhe orvatjesh për të [...]

 • 6040

Mendjet e ndotura dhe zemrat e çrregullta

January 1, 2023|

Qëllimi i vërtetë i mendjes, e cila është një nga katër elementët themelorë të ndërgjegjes, është njohja e Zotit. Prandaj ajo duhet të jetë vazhdimisht e zënë vetëm se [...]

 • 6021

Dita e Ashures

August 7, 2022|

Fjala “ashura” vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja “ashr”, që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Ashura është dita e dhjetë e muajit Muharrem, sipas kalendarit hënor. Sipas [...]

 • 6005

Risale e Miraxhit

February 26, 2022|

Trajtesa rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M Me qëllim që të ftojë njërin nga shërbëtorët e Tij në një udhëtim për tek prania e Tij dhe që t’i besojë atij një [...]

 • 6003

Nata e Miraxhit

February 26, 2022|

Nata e mirë e Miraxhit. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Netët e mira janë netët shumë të begata [...]

 • 5997

Në Pallatin Madhështor të Universit, cilat janë grupet e krijesave dhe detyrat e tyre

February 11, 2022|

Ajeti famëlartë: اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى اْلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ [...]

 • 5994

Fillimi i tre muajve të bekuar

February 1, 2022|

Megjithëse hëna mund të dalë disa ditë përpara, tre muajt nisin një natë të enjteje dhe ulet butësisht në shpirtrat tanë. Regaibi është si një prove instrumentale zëri, e cila [...]

 • 5983

POROSIA E SHEJH EDEBALIUT PËR SULLTAN OSMAN GAZIUN*

December 12, 2021|

“O bir! Ti je bej, princ, dhe, pas kësaj,  zemërimi na takon neve, butësia, ty; prekja në zemër, neve, fitimi i zemrave, ty; akuza për faj, neve, pranimi, ty; dobësia, [...]

 • 5978

Emrat dhe Cilësitë e Zotit

November 27, 2021|

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَللّهُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Zoti, nuk ka zot tjetër përveç Atij; Atij i takojnë Emrat [...]

 • 5973

Grimca!

November 14, 2021|

Në çdo grimcë hapen tre dritare për tek Drita e Unitetit dhe për tek Ekzistenca e domosdoshme e Diellit të parapërjetësisë. Dritarja e parë: Ashtu si një ushtar i cili [...]

 • 5968

Ç’është besimi, imani?!

November 5, 2021|

Njeriu nëpërmjet dritës së besimit ngjitet në shkallën më të lartë dhe fiton një vlerë të denjë për parajsë. Kurse nëpërmjet errësirës së mosbesimit ai zbret në shkallën më të [...]

 • 5962

Krenaria e njerëzimit

October 17, 2021|

Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M.   وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى , وَ لكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَم) “Me fjalët e mia Muhammedin s’e lavdërova, Por fjalët e mia [...]

 • 5957

Merimanga, aftësitë e saja në fizikë

October 3, 2021|

Më 1832, 100 km larg bregdetit të Argjentinës, Charles Darwin vëzhgoi merimangat e shumta të vogla të purpurta, të cilat kanë një madhësi te 2-3 mm. Duke shijuar flladin nga [...]

 • 5942

Përse Zoti vepron nëpërmjet shkaqeve dhe jo në mënyrë të drejtpërdrejtë?

September 19, 2021|

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ , لَهُ مَقَالِيدُ السَّموَاتِ وَ اْلاَرْضِ , فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ , وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ [...]

 • 5936

Dita e Arafatit

July 18, 2021|

Dita e Arafatit është dita e nëntë e muajit Dhulhixhe[1], një ditë para ditës së Kurban Bajramit. Dita e Arafatit është e veçantë, pasi ajo është pjesa kryesore e haxhit dhe dita kur [...]

 • 5933

Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

July 10, 2021|

Nesër fillon dhjetë ditëshi i parë i muajit Dhul Hixhe. Këto ditë Allahu i ka përmendur në Kur’an dhe për këtë arsye ato kanë një vlerë shumë të madhe. Allahu [...]

 • 5927

Stilet e prindërimit: Si ndikojnë tek fëmijët

June 6, 2021|

Prindërimi është një përvojë sa sfiduese por edhe e dobishme. Baumrind, i cili studioi stilet e prindërimit gjatë fillimit të viteve 1960, arriti në përfundimin se ato ndryshojnë në katër [...]

 • 5914

Abdesi, mjekësia madhështore që i fshihet nga pas

May 20, 2021|

Larja e duarve është bërë një mënyrë kryesore për të mbrojtur veten nga Covid-19. Sidoqoftë, abdesi gjithmonë ka pasur një vend qendror në praktikat dhe besimet e shumë traditave fetare. [...]

 • 5903

Nata e Kadrit

May 1, 2021|

Nata e Kadrit është këshilluar nga Profeti (s.a.s) të kërkohet në dhjetë ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ndërkohë që është pranuar dhe festuar në natën e 27 të [...]

 • 5899

Sadakaja e Fitrit

April 30, 2021|

“Fitr” do të thotë “krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit”, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe “fitre”. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë [...]

 • 5894

ZEKATI

April 30, 2021|

ZEKATI*[1]   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ Bismil-lahi Rahmani Rahim Me Emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit   Rëndësia e zekatit Falenderimi qoftë mbi Allahun e Madhërishëm i Cili i bën njerëzit [...]

 • 5851

Kush nuk e ka detyrim agjërimin

April 11, 2021|

  Udhëtari Lejohet mosagjërimi në rast udhëtimi. Ditët e paagjëruara duhet të shlyhen më vonë. Nëse bën nijet të agjërosh natën, por ditën e nesërme nisesh për udhëtim, mund ta [...]

 • 5845

Pse thuhet se gjatë agjërimit qetësohet edhe zemra?

April 8, 2021|

Nga ana shkencore, permes urtesise se funksionit te zemres kuptohet qe edhe zemra, ne aspekte te mjekesise, qetesohet gjate agjerimit. Pra, flitet per nje qetesi fizike, ashtu qe te kuptohet [...]

 • 5830

Në cilat raste mund të mos agjërohet gjatë Ramazanit?

April 5, 2021|

Rastet të cilat lejojnë mosagjërimin gjatë muajit të Ramazanit janë si më poshtë: Udhëtimi Lejohet mosagjërimi në rast udhëtimi. Ditët e paagjëruara duhet të shlyhen më vonë. Nëse bën nijet [...]

 • 5823

Trajtesa e muajit të Ramazanit në 9 pika

April 4, 2021|

[Duke pasë  qenë një diskutim i shkurtër i “Shenjave të Islamit” tek përfundimi i Pjesës së Parë, do të diskutohet në këtë pjesën e dytë, më brilantja dhe më e [...]

 • 5816

Agjërimi në Islam

April 3, 2021|

Në arabisht agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë “largim, pengim, shkëputje, ndërprerje”. Kurse si term do të thotë “ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje me [...]

 • 5814

Etika e agjërimit të RAMAZANIT

April 2, 2021|

Elementët kryesorë të etikës ose mustehabet e agjërimit janë këto: * Ngritja në syfyr. I Dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, në një hadith të tijin ka thënë kështu: [...]

 • 5807

A pranohet agjërimi pa namaz?

April 1, 2021|

Edhe pse mos falja e namazit është një nga mëkatet më të mëdha, agjërimi i një personi që nuk fal namazin është i vlefshëm sepse nuk prish agjërimin ose nuk [...]

 • 5804

Pse gëzohemi kur vjen Ramazani?

March 30, 2021|

Si të mos gëzojmë për muajin e Ramazanit kur në të na jepet mirësia e shefatit. Ditën që nuk bën dobi askush për asgjë: “Atë ditë nuk bën dobi ndërmjetësimi [...]

 • 5802

Llojet e agjërimeve

March 30, 2021|

Agjërimi mund të jetë farz, vaxhip apo sunet, sipas situatave. Gjithashtu ka edhe situata dhe ditë që është e ndaluar të agjërohet. Agjërimet Farz Agjërimi i ramazanit Në Islam, njëri [...]

 • 5781

Ajeti: “I Cili përsosi çdo gjë që Ai krijoi.”

March 27, 2021|

Këtu do të shpegojmë një mister të vërsetit: اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ “I Cili përsosi çdo gjë që Ai krijoi.” (Kur’an, 32: 7)  dhe është siç vijon: Në çdo gjë, [...]

 • 5745

Nata e Miraxhit.

February 17, 2021|

Nata e mirë e Miraxhit. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. Netët e mira janë netët shumë të begata [...]

 • 5741

Nata e Regaib-it

February 17, 2021|

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, interesim. Besohet se në këtë natë, mëshira, ndihma dhe bujaria [...]

 • 5738

Bujaria dhe gjerësia e shpirtit

February 17, 2021|

Bujar është ai njeri që e ka dorën të lëshuar në dhurata, që ndihmon e dhuron me zemër të hapur. Bujaria është sjellja a zakoni i të dhuruarit me zemërgjerësi, [...]

 • 5735

Përgojimi / Gijbeti

February 17, 2021|

Përgojimi, apo gijbeti, është dukuria e të folurit për dikë kur ai nuk është i pranishëm. Si term, gijbeti ka kuptimin e të përmendurit të turpit, të dobësive e të [...]

 • 5732

Njeriu i ekuilibruar

February 17, 2021|

Dëshmia e mirë është thuajse si një dua dhe Allahu i Madhëruar, për arsye të mendimit të mirë të besimtarëve për dikë, e fal atë njeri. Mirëpo, siç është sqaruar [...]

 • 5727

Dyfytyrësia / Rijaja

February 14, 2021|

Fjala arabe “rija” mbart kuptimet e dyfytyrësisë, të shfaqjes së jashtme të rreme, të mungesës së sinqeritetit, të hipokrizisë, të dëshirës për t’u dukur. Rrënja e saj është fjala “ru’jet”, [...]

 • 5724

Turpi / Haja

February 14, 2021|

Fjala “haja” ka kuptimin e të ndierit i ndrojtur dhe i turpëruar. Në rastin tonë duhet kuptuar si turp e ndrojtje prej Allahut dhe shmangie e sjelljeve dhe e fjalëve [...]

 • 5721

Velajeti / Lartësimi vertikal

February 14, 2021|

Këtu tërheq vëmendjen tonë një çështje e veçantë. I Dërguari i Allahut i premton Parajsën atij që i premton të mos keqpërdorë atë çka ka mes buzëve dhe atë çka [...]

 • 5718

Të flasësh është një mirësi

February 14, 2021|

Në të vërtetë, gjuha është një organ, që ka një vlerë të madhe e të paçmueshme. Sidoqoftë, kur një gjymtyrë e tillë e bekuar keqpërdoret, ajo kthehet në një mjet [...]

 • 5715

Dëlirësia / Iffet

February 14, 2021|

Fjala “iffet” (ndershmëri, dëlirësi) mbart kuptimin e shmangies dhe të qëndrimit larg prej atyre gjendjeve e veprimeve që nuk i shkojnë për shtat nderit dhe respektit për veten, kuptimin e [...]

 • 5712

Përulësia / Thjeshtësia (tevadu)

February 14, 2021|

Fjala “tevadu” (thjeshtësi, përulësi), mbart kuptimet e të qenit kokulur, i thjeshtë, çka përbën të kundërtën e kryelartësisë (kibr). Këtë mund ta interpretojmë edhe si vetëdijen e duhur të njeriut [...]

 • 5707

Ç’është Vërtetësia / Sidku

February 9, 2021|

Sidk mbart kuptimin e mendimit të drejtë, të fjalës së vërtetë, të sjelljes së drejtë. Nga një njeri që beson pritet që në fjalë dhe në sjellje, në qëndrime vetjake [...]

 • 5704

Toka dhe trëndafili

February 9, 2021|

 “Tokë bëhu, që të çel ësh trëndafila; sepse asgjë tjetër nuk çel trëndafila.” në “Gylistanin” e Sadiut      Nëse do të marrim parasysh të vërtetën e madhe që shprehin këto [...]

 • 5699

Edhe njëherë njësim dhe bashkim

February 7, 2021|

     Profeti ynë i nderuar (pqmT) është shprehur se lutja që ka bërë vazhdimisht për umetin e Tij, që atij të mos i ndodhë asnjë fatkeqësi gjithëpërfshirëse dhe të [...]

 • 5692

Djalli dhe ndjekësit e tij të sotëm.

February 7, 2021|

“Betohem se unë do të nxjerr hisenë time duke i mashtruar robërit e Tu; do t’i çudhëzoj ata dhe do t’i mashtroj me gjithfarë iluzionesh. Nuk ka dyshim, që unë [...]

 • 5683

Ç’është besimi?

January 15, 2021|

Besimi[1] është identitet i pranimit të Islamit[2] me gojë dhe i vërtetimit të tij me zemër. Besimi është burim i pafund fuqie dhe force. Vetëm se për të marrë frytin [...]

 • 5649

Tesbihatet

January 11, 2021|

Tesbihatet_e_namazeve  

 • 5629

Surja Fetih

January 5, 2021|

surja fetih  

 • 5596

Pse nuk e shohim Zotin?

December 28, 2020|

Disa thonë: "Pse nuk e shohim Zotin?" Si duhet t'i përgjigjemi kësaj? Shikimi është çështje përfshirjeje dimensionale, pas së cilës vjen edhe përfshirja konceptuale. Për shembull, në trupin e njeriut [...]

 • 5564

Disa dua të sygjeruara

December 24, 2020|

Disa dua të sygjeruara me nr përkatës të thenies së tyre  bazuar në traditën Profetike dhe të dijetarëve të nderuar. Estagfurulahel adhim 100 Subanallahi we bihamdihi, subhanallahil adhim 100 Rabbigfir [...]

 • 5561

Rrezja e Pesëmbëdhjetë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E PESËMBËDHJETË   PROVA E NDRITSHME   Kjo përbëhet nga dy stacione Ky mësim në anë të jashtme duket si një trajtesë e vogël, por në realitet [...]

 • 5559

Rrezja e Katërmbëdhjetë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E KATËRMBËDHJETË “Mbrojtjet”   Një shtojcë shumë e shkurtër e Raportit tim. Unë i them kësaj Gjykatës së Afjonit: Ashtu siç thashë në raportin tim, i cili [...]

 • 5557

Rrezja e Trembëdhjetë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E TREMBËDHJETË   [Kjo Rreze përbëhet nga Letra të ndritshme shumë të rëndësishme, të cilat Ustadh Said Nursi ua dërgoi studentëve të tij (në burg); ato shpjegojnë [...]

 • 5555

Rrezja e Dymbëdhjetë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E DYMBËDHJETË [Pjesë nga “Mbrojtja e Fjalës” e dhënë në Gjykatën e Denizlit][1]   Po, ne jemi një shoqëri dhe ne jemi një shoqëri e cila në [...]

 • 5551

Rrezja e Njëmbëdhjetë

December 24, 2020|

Lexo Pdf RREZJA E NJËMBËDHJETË   Një frut prej frutave të burgut të Denizlit   [Kjo trajtesë është një mbrojtje e Risale-i Nurit kundra ateizmit dhe mosbesimit absolut. Kjo është [...]

 • 5549

Rrezja e Dhjetë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E DHJETË   Kjo përbëhet prej përshkrimeve të detajuara të përmbajtjeve të koleksionit të Shkreptimave, nga Shkreptima e pesëmbëdhjetë deri tek e tridhjeta dhe nga koleksioni i [...]

 • 5547

Rrezja e Nëntë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E NËNTË   Pjesa e parë e shtesËS SË FJALËS SË DHJETË DHE NJË SHTOJCË E SAJ E RËNDËSISSHME Në këtë “Rrezen e Nëntë” do të shpjegojmë [...]

 • 5545

Rrezja e Shtatë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E SHTATË   SHENJA MË E MADHE Një paralajmërim i rëndësishëm dhe një sqarim Jo gjithësecili do të jetë në gjendje t’i kuptojë të gjitha çështjet e [...]

 • 5543

Rrezja e Shtatë – Ayetul Kubra

December 24, 2020|

Lexo Pdf SHENJA MË E MADHE   Vëzhgimet e një udhëtari i cili pyet universin lidhur me Krijuesin e tij Me Emrin e Allahut i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “E lavdërojnë dhe [...]

 • 5541

Rrezja e Gjashtë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E GJASHTË [Kjo përbëhet nga vetëm dy Pika] Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. [Do të shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur në këtë Rrezen e Gjashtë [...]

 • 5539

Rrezja e Pestë

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E PESTË   Shenjat e Kijametit, e orës së Fundit. [Para trembëdhjetë vitesh, si një shtojcë për diskutimin në librin tonë “Muhakemat” i cili u botua para [...]

 • 5537

Rrezja e Katërt

December 24, 2020|

 Lexo Pdf RREZJA E KATËRT   [Ndërsa duke qenë Shkreptima e Pestë në kuptim dhe në shkallë, në formë e në ‘Stacion’, kjo formon Rrezen e Katërt të çmueshme të [...]

 • 5535

Rrezja e Tretë

December 24, 2020|

Lexo Pdf RREZJA E TRETË   PARATHËNIE Kjo prova e tetë e themeleve të besimit[1] jep dëshmi për domosdoshmërinë e ekzistencës së Zotit xh.sh. dhe për Unitetin e Tij, prova [...]

 • 5533

Rrezja e Dytë

December 24, 2020|

Lexo Pdf   RREZJA E DYTË   Fruti i fundit i burgut të Eskishehirit Rrezja e Dytë e Shkreptimës së Tridhjetë e Njëtë.   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, [...]

 • 5531

Parathënie

December 24, 2020|

Lexo Pdf   P A R A T H Ë N I E     Kush është Bediuzzaman SAID NURSI dhe ç’është vepra e tij      “RISALE-I NUR”?   Bediuzzaman Said [...]

 • 5529

Permbajtja, RREZET

December 24, 2020|

Lexo Pdf   Përmbajtja   PARATHËNIE  ........................................................5 - 10 RREZJA E DYTË Kjo formon ‘Pikën’ e shtatë rreth gjashtë Emrave më të mëdhenj dhe është rreth Emrit më të madh [...]

 • 5523

Njeriu dhe kapitali i dhuruar

December 11, 2020|

O njeri kryengritës! Mos i fikso sytë e tu mbi atë që nuk është për ty; por shiko veten tënde! - Çfarë lloji je ti? - Çfarë vlere ke? - [...]

 • 5521

Një krahasim për meditim!

December 11, 2020|

Dielli është afër teje; ai i bën nxehtësinë dhe dritën e tij të të arrijnë ty dhe vepron mbi ty me lejen e Krijuesit të tij. Kështu, ai funksionon si [...]

 • 5519

Meditimi!

December 11, 2020|

Reflektimi mbi krijimin, meditimi mbi shenjat e Zotit në univers, është si dritë; ai e largon ose e shkrin pakujdesinë e ngrirë dhe mungesën e vetëdijes- për Zotin. Të qënit [...]

 • 5515

Fytyra!

December 11, 2020|

Fytyra jote ka veçori që të dallon ty prej të gjithë njerëzve të së shkuarës dhe të së ardhmes, ndonëse fytyrat e të gjithë njerëzve janë të njëjta në pjesët [...]

 • 5250

Lâ uhibbul âfilîn! – Nuk i dua ata që perëndojnë!

December 6, 2020|

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ لَقَدْ اَبْكَانِى نَعْىُ ( لاَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ ) مِنْ خَلِيلِ اللّهِ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Por [...]

 • 5234

Kur’ani dhe ne!

November 21, 2020|

Pyetje: Kur vështrojmë jetën e sahabëve të nderuar, vërejmë se ata gëzonin në çdo ngjarje udhërrëfimin e Kuranit të Shenjtë dhe e jetonin jetën e tyre tërësisht sipas inkurajimeve dhe [...]

 • 5222

“Kaderi” dhe “fuqia e zgjedhjes”

October 13, 2020|

Përputhshmëria e "Kaderit" me "fuqinë e zgjedhjes" se individit është në shtatë mënyra… E para: I Drejti i Vetëm dhe i Gjithurtë, urtësinë dhe drejtësinë e të Cilit e dëshmon universi [...]

 • 5178

Namazi i Pejgamberit (s.a.s)

September 29, 2020|

Hz. Muhamedi (s.a.s) ka qenë më i miri i njerëzve në aspektin e imanit, edukates dhe largimit nga gjynahet. Askush nuk ka arritur të frikesohet nga Allahu, të jetë më [...]

 • 5169

Fjala e tretë – ibadeti (adhurimi)

September 27, 2020|

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ , يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “O njerëz! Adhurojeni...”[9] Në qoftë se dëshiron të kuptosh se çfarë tregtie e madhe [...]

 • 5165

Fjala e dytë – Imani (besimi)

September 27, 2020|

FJALA E DYTË   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ,اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Ata të cilët besojnë në të Padukshmen.”[8] Në qoftë se dëshiron të [...]

 • 5153

Fjala e parë – Bismil-lah!

September 27, 2020|

  Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Dhe prej Atij ne kërkojmë ndihmë. Të gjitha lavdërimet i takojnë All-llahut, Krijuesit të të gjitha botëve, dhe bekimet e paqja qofshin [...]

 • 5145

Misteret e Bismil-lah!

September 27, 2020|

Kjo trajtesë përmban gjashtë nga mijëra mistere që përfshihen në بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”   Shënim: Një dritë vezulluese nga “Bismil-Lahir-Rrahmanir-Rrahim”, lidhur me Mëshirën Hyjnore, iu shfaq nga larg [...]

 • 5073

Çdo gjë është nën drejtimin e Tij!

September 21, 2020|

Një bërthamë para se të rritet duke u bërë një pemë; - sperma para se të bëhet njeri; - veza para se të bëhet një zog fluturues; dhe - një [...]

 • 5066

ASGJË NUK MUND TË EKZISTOJË PA GJITHÇKA TJETËR

September 21, 2020|

Shkaqet janë thjesht të jashtme. Gjithandej universit misteri i bashkëpunimit është edhe i fshehur në krijesat, edhe i përhapur gjërësisht në to. Të lidhura ngushtë në çdo pjesë të tij [...]

 • 5039

NJË KRAHASIM, PËR MEDITIM!

September 13, 2020|

    Dielli është afër teje; ai i bën nxehtësinë dhe dritën e tij të të arrijnë ty dhe vepron mbi ty me lejen e Krijuesit të tij. Kështu, ai [...]

 • 5025

Unë, njeriu!

August 17, 2020|

O njeri! - Ti je një vepër e vetëdijshme arti e bërë me urtësi dhe je dikush që tregon Atributet e Autorit Krijues. - Ti je një gjallesë duke reflektuar [...]

 • 5022

Shpirti i njeriut, lumturia e tij dhe besimi

August 17, 2020|

Shpirti i njeriut ka nevoja të pafundme dhe vuan prej dhimbjeve të pafundme; dhe ai ka një oreks [dëshirë] për kënaqësi të pafundme dhe ushqen ambicie të pafundme. Madje, edhe [...]

 • 5019

Rinia

August 17, 2020|

Rinia sigurisht që do të ikë e do të mbarojë. Sepse - Ashtu si vera që u jep vendin e saj vjeshtës dhe dimrit, dhe - Ashtu siç ndiqet dita [...]

 • 5016

Parajsa dhe Ferri

August 17, 2020|

Në qoftë se universi do të studiohej me vëmendje, do të shihej se brenda tij ndodhen dy elemente që janë shpërndarë e shtrirë tek të gjitha anët me rrënjët e [...]

 • 5012

Njeriu dhe kapitali i dhuruar

August 17, 2020|

O njeri kryengritës! Mos i fikso sytë e tu mbi atë që nuk është për ty; por shiko veten tënde! - Çfarë lloji je ti? - Çfarë vlere ke? - [...]

 • 5009

Një krahasim, për meditim!

August 17, 2020|

Dielli është afër teje; ai i bën nxehtësinë dhe dritën e tij të të arrijnë ty dhe vepron mbi ty me lejen e Krijuesit të tij. Kështu, ai funksionon si [...]

 • 4979

Rrezëllimat

June 28, 2020|

Lexo PDF   RREZËLLIMAT مِنْ بَيْنِ هِلاَلِ الصَّوْمِ وَ هِلاَلِ الْعِيدِ “Ndërmjet Hënës së re të Ramazanit dhe festës së Bajramit”   Lule nga Farërat e Realitetit Një Methnevi i [...]

 • 4864

Mos vallë Zoti disa i do më shumë e disa më pak!?

May 25, 2020|

Shumë njerëzve Zoti u ka dhënë makina, apartamente, mall, pasuri, nder, shokë e miq, famë e popullaritet. Kurse disa të tjerëve u ka dhënë varfëri, mjerime, fatkeqësi. A mos vallë [...]

 • 4860

Hz. Ejubi a.s dhe durimi

May 25, 2020|

Si duhet t’i shikojë besimtari sëmundjet dhe sprovat?   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Kujto edhe Ejjubin a.s. kur ai i thirri Zotit të Tij: Vërtet që më [...]

 • 4858

Nata e Beraetit

May 25, 2020|

Nata e pesëmbëdhjetë (nata që lidh ditën e 14 me ditën e 15) të muajit Shaban sipas kalendarit hënor, është Nata e Mirë e Beraetit. “Beraet” do të thotë pafajësi, [...]

 • 4847

Nata e Kadrit, më e begatë se 1000 muaj!

May 14, 2020|

“Ne e zbritëm atë (Kur’anin) Natën e Kadrit. E ku di ti ç’është Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e dobishme se njëmijë muaj. Atë natë zbresin engjëjt [...]

 • 4818

Dua Haxheti

April 15, 2020|

haxhet 1 (kliko ketu)   haxhet 2 اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا ومَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ [...]

 • 4814

Dua në Natën e Beraetit

April 15, 2020|

Lexo mbi Naten e BERAETIT   اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا فَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اَللّٰهُمَّ إِنْ [...]

 • 4800

Lemat – Permbajtja

April 9, 2020|

  PËRMBAJTJA   PARATHENIE  SHKREPTIMA E PARË: Lutja e Hazreti Junusit a.s. dhe shpjegimi i nevojës së çdo njeriu për atë lutje SHKREPTIMA E DYTË: Duaja e Hazreti Ejjubit a.s. [...]

 • 4798

Lema e Tridhjete e Nje

April 9, 2020|

  SHKREPTIMA E TRIDHJETË E NJËTË   Kjo shkreptimë është ndarë në Rreze, dhe do të botohet në një vëllim më vete në dashtë Zoti xh.sh. * * *   [...]

 • 4796

Lema e Tridhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E TRIDHJETË   Shkreptima e Tridhjetë e Letrës së Tridhjetë e Një dhe Një frut i Burgut të Eskishehir.   Kjo përbëhet nga Gjashtë Pika. [Ashtu [...]

 • 4794

Lema e Njezet e Nente

April 9, 2020|

Lexo PDF    SHKREPTIMA E NJËZET E NËNTË   Bismil-lahir-rahmanir Rahim  Trajtesa e reflektimit të lartë rreth besimit, dhe e Njohjes së Njësisë së lartë.   Me Emrin e Tij, [...]

 • 4792

Lema e Njezet e Tete

April 9, 2020|

Lexo PDF    SHKREPTIMA E NJËZET E TETË [Kjo shkreptimë përmban disa nga pjesët e shkurtëra të cilat i shkrova për ngushëllim për zemrat e vëllezërve të mi të cilët [...]

 • 4790

Lema e Njezet e Shtate

April 9, 2020|

  SHKREPTIMA E NJËZET E SHTATË   Kjo përbëhet nga Fjala mbrojtëse përpara gjykatës së Eskishehirit, e cila është botuar në koleksionin “Biografia e Ustadhit”. * * *  

 • 4788

Lema e Njezet e Gjashte

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E GJASHTË   Trajtesa për të moshuarit [Kjo shkreptimë përbëhet nga njëzet e gjashtë shpresa, drita e ngushëllime][1] Kujtues: Arsyeja pse i kam shkruar [...]

 • 4786

Lema e Njezet e Peste

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E PESTË   Mesazh për të sëmurёt  [kjo trajtesë përbëhet nga njëzet e pesë ‘ilaçe’. Kjo u shkrua si një balsam, ngushëllim dhe një [...]

 • 4784

Lema e Njezet e Katert

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E KATËRT   Trajtesa e Hixhabit, e veshjes islame për gratë. [Ndërsa duke qenë çështja e dytë dhe e tretë e shënimit të pesëmbëdhjetë, [...]

 • 4782

Lema e Njezet e Tre

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E TRE   Trajtesa rreth Natyrës [E shkruar si Shënimi i Gjashtëmbëdhjetë i Shkreptimës së Shtatëmbëdhjetë, kjo pjesë e Risale-i Nurit më vonë u [...]

 • 4780

Lema e Njezet e Dyte

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E DYTË   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! Kjo trajtesë e shkurtër të cilën e shkrova para njëzet e dy vitesh [...]

 • 4778

Lema e Njezet e Nje

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET E NJË   SINQERITETI [Megjithëse në origjinë ishte e katërta e shtatë çështjeve të shënimit të shkreptimës së shtatëmbëdhjetë, por për shkak të lidhjes [...]

 • 4776

Lema e Njezet

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËZET   SINQERITETI [Ndërsa duke qenë e para prej pesë pikave të cilat formojnë të Dytën e shtatë çështjeve të Shkreptimës  së Shtatëmbëdhjetë, kjo trajtesë [...]

 • 4774

Lema e Nentembedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NËNTËMBËDHJETË TRAJTESA LIDHUR ME KURSIMIN [Kjo trajtesë është rreth kursimit e mjaftueshmërisë dhe paralajmëron për të mos tepruar në shpenzime dhe për të mos prishur [...]

 • 4772

Lema e Tetembedhjete

April 9, 2020|

SHKREPTIMA E TETËMBËDHJETË Kjo është botuar në Trajtesën Sikkei Tasdiki Gajbi dhe në koleksionin e  shkreptimave.   * * *

 • 4770

Lema e Shtatembedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E SHTATËMBËDHJETË Kjo shkreptimë përbëhet nga pesëmbëdhjetë shënime të marra nga trajtesa “Zuhre”. “Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti”.   Parathënie Dymbëdhjetë vjet para se [...]

 • 4768

Lema e Gjashtembedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E GJASHTËMBËDHJETË   Me Emrin e Tij, qoftë Ai i lavdëruar! “Dhe s’ka ndonjë gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e Tij”. Paqja dhe bekimet [...]

 • 4766

Lema e Pesembedhjete

April 9, 2020|

SHKREPTIMA E PESËMBËDHJETË   Kjo përbëhet nga indekset e Sözler  (Fjalëve), Mektubatit (Letrave) dhe Lemeatit (Shkeptimave), nga shkreptima e Parë gjer tek e Katërmbëdhjeta. Meqenëse ato janë përfshirë në vëllimet [...]

 • 4764

Lema e Trembedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E TREMBËDHJETË   Kjo, Shkreptima e Trembëdhjetë, shpjegon kuptimin e  “Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-Raxhim”. I mbështetem Allahut që të më ruajë nga pëshpëritjet e shejtanit të mallkuar. [...]

 • 4760

Lema e Dymbedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DYMBËDHJETË [Kjo përbëhet nga shpjegimi i dy pikave të holla që i përkasin Kur’anit, të shkruara në lidhje me dy çështje të pjesshme të cilat [...]

 • 4758

Lema e Njembedhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NJËMBËDHJETË Shkalla e Sunnetit të Profetit dhe kundërhelmi ndaj sëmundjes së bidatit, risisë.   [Stacioni i parë i këtij vërseti është ‘Rruga e Sunnetit të [...]

 • 4756

Lema e Dhjete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DHJETË     “Shuplaka të dhëna nga mëshira Hyjnore”. Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Ditën kur gjithësecilit do t’i vihen përpara të gjitha [...]

 • 4754

Lema e Nente

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E NËNTË [Nuk duhet që të gjithë ta lexojnë këtë shkreptimë, sepse nuk do të mund t’i shohin gabimet e holla të Unitetit të ekzistencës; prandaj [...]

 • 4752

Lema e Tete

April 9, 2020|

SHKREPTIMA E TETË   Kjo do të botohet brenda një koleksioni tjetër në dashtë Zoti. * * *    

 • 4750

Lema e Shtate

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E SHTATË [Kjo është rreth shtatë llojeve të njoftimeve që lidhen me të padukshmen në fundin e sures El- Fet’h]   Me Emrin e Allahut, i [...]

 • 4748

Lema e Gjashte

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E GJASHTË   Përsëri, duhej të kishte qenë një trajtesë për të shpjeguar në Njëzet e pesë shkallët e mendimit reflektiv të vërtetën e rëndësishme të [...]

 • 4746

Lema e Peste

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E PESTË   Një trajtesë u synua për të shpjeguar në pesëmbëdhjetë shkallë një të vërtetë më të rëndësishme të vërsetit,  “Allahu vetëm na mjafton neve [...]

 • 4744

Lema e Katert

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E KATËRT   Titulli: “Rruga e sunnetit të Profetit Muhammed a.s.m.” u konsiderua i përshtatshëm për këtë trajtesë. [Megjithëse ‘çështja e Imamatit’ është një çështje e [...]

 • 4742

Lema e Trete

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E TRETË   [Në këtë shkreptimë, kënaqësitë shpirtërore dhe ndjenjat janë bërë disi të përziera, prandaj unë shpresoj që ju të mos i vlerësoni ato me [...]

 • 4740

Lema e Dyte

April 9, 2020|

Lexo PDF   SHKREPTIMA E DYTË   Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Kujto edhe Ejjubin a.s. kur ai i thirri Zotit të Tij: Vërtet që më ka kapur [...]

 • 4738

Lema e Pare

April 9, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e All- llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “(Kujto) edhe Dhun-nunin (Junusin), kur ai u largua me zemërim dhe mori me mend se Ne nuk do ta [...]

 • 4731

Letrat – Përmbajtja

April 8, 2020|

Përmbajtja PARATHËNIE:  LETRA E PARË: Një përgjigje e përmbledhur rreth katër pyetjeve: E para : A është gjallë Hazreti Hizri a.s.? E dyta : Si mund të jetë vdekja diçka [...]

 • 4729

Letrat – Parathënie

April 8, 2020|

Lexo PDF BËRTHAMAT E REALITETIT [Kjo përbëhet nga aforizma që janë marrë nga një koleksion i publikuar tridhjetë e pesë vite më parë i titulluar “Bërthamat e Realitetit.”] Një parathënie [...]

 • 4727

Letra e Tridhjetë

April 8, 2020|

LETRA E TRIDHJETË Është Isharatul Ixhazi në arabisht. * * * LETRA E TRIDHJETË E NJËTË Është e ndarë në Tridhjetë e Një Shkreptima të cilat janë përfshirë në librin [...]

 • 4725

Letra e Njëzet e Nëntë

April 8, 2020|

Lexo PDF   [Letra e Njëzet e Nëntë përbëhet nga Nëntë Pjesë. Kjo, Pjesa e Parë përmban Nëntë Pika]   Me  Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Dhe s’ka gjë [...]

 • 4723

Letra e Njëzet e Tetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   [Kjo Letër përbëhet nga Tetë Çështje] ÇËSHTJA E PARË E CILA ËSHTË TRAJTESA E PARË Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “...Nëse jeni që i shpjegoni [...]

 • 4721

Letra e Njëzet e Shtatë

April 8, 2020|

Lexo PDF   [Kjo Letër përmban Trajtesa të holla e të bukura, të cilat janë thjesht realitet i pastër, të shkruara nga autori i Risale-i Nurit për studentët e tij, [...]

 • 4719

Letra e Njëzet e Gjashtë

April 8, 2020|

Lexo PDF   ÇËSHTJA E PARË   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Edhe nëse të vjen ndonjë pëshpëritje e ligë prej shejtanit, atëherë kërko mbrojtje e mbështetje tek [...]

 • 4717

Letra e Njëzet e Pestë

April 8, 2020|

Lexo PDF   (Kjo Letër nuk është shkruar - nga Autori.) * * *    

 • 4715

Letra e Njëzet e Katër

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. All-llahu bën çfarë të dëshirojë dhe dekreton çfarë të dojë.” Pyetje: Si është e mundur që furnizimi me përkujdesje, planifikimi [...]

 • 4713

Letra e Njëzet e Tre

April 8, 2020|

Lexo PDF    Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi, “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja qoftë mbi ju, si dhe bekimet [...]

 • 4711

Letra e Njëzet e Dy

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e Tij.”[1] [Kjo Letër përbëhet nga Dy Çështje; e [...]

 • 4709

Letra e Njëzet e Një

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e Tij.”[1] Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. [...]

 • 4707

Letra e Njëzet

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë Lartësinë e Tij.”[1] Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. [...]

 • 4705

Letra e Nëntëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   MREKULLITË  E  MUHAMMEDIT Alejhis-salatu ves-selam   “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Me [...]

 • 4703

Letra e Tetëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “KJO LETËR PËRMBAN TRE ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME”   “Me  Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e [...]

 • 4701

Letra e Shtatëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   [Shtojca e Shkreptimës së Njëzet e pestë]   NJË LETËR NGUSHËLLIMI PËR VDEKJEN E NJË FËMIJE “Me Emrin e Tij  që s’ka gjë që të mos e [...]

 • 4699

Letra e Gjashtëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Njerëzit u thanë atyre: ‘Vërtetë, populli (pagan) ka grumbulluar kundër jush (një ushtri të madhe), kështu që frikësojuni atyre’. Por [...]

 • 4697

Letra e Pesëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Vëllai im i dashur! Pyetja jote e [...]

 • 4692

Letra e Trembëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij  që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] “Paqja qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin dhe qortimi qoftë mbi ata [...]

 • 4690

Letra e Dymbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi, Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij. [1] Paqja qoftë mbi ju dhe mbi [...]

 • 4688

Letra e Njëmbëdhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] [Kjo letër përmban një ilaç të rëndësishëm [...]

 • 4686

Letra e Dhjetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   [Kjo përbëhet nga përgjigje rreth dy pyetjeve]   “Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] E para është shënimi [...]

 • 4684

Letra e Nëntë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1]   [Përsëri pjesë e një Letre që [...]

 • 4682

Letra e Tetë

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Ndodhen shumë shembuj urtësie në dy Emrat  “Er-Rrahman, Er-Rrahim” i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, [...]

 • 4680

Letra e Shtatë

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja qoftë mbi ju si dhe mëshira [...]

 • 4678

Letra e Gjashtë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] “Paqja e Zotit, mëshira e Tij dhe [...]

 • 4676

Letra e Pestë

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Tij, të Cilit i takon lavdërimi! “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Në veprën e tij Mektubat, Imam Rabbani[2] [...]

 • 4674

Letra e Katërt

April 8, 2020|

Lexo PDF   “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Paqja e Zotit, mëshira dhe bekimet qofshin [...]

 • 4672

Letra e Tretë

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” [Kjo është pjesa e një letre që [...]

 • 4670

Letra e Dytë

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi. “Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” [Pjesë e letrës së shkruar si përgjigje [...]

 • 4668

Letra e Parë

April 8, 2020|

Lexo PDF   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Dhe prej Atij ne kërkojmë ndihmë. “Me Emrin e Atij të Cilit i takon lavdërimi.” “Dhe s’ka gjë që të [...]

 • 4653

Një provë e Kur’anit kundër shejtanit dhe partisë së tij!

April 1, 2020|

Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Edhe nëse të vjen ndonjë pëshpëritje e ligë prej shejtanit, atëherë kërko mbrojtje e mbështetje tek All-llahu. Vërtetë Ai është Gjithëdëgjues, i Gjithëditur.”[1] [...]

 • 4638

Ç’janë mrekullia dhe aftësia parashikuese?

April 1, 2020|

Mrekullitë janë, në dorë të profetit, situata të jashtëzakonshme të krijuara nga Allahu me qëllim për të provuar profetësinë e tij, për të thyer kryeneçësinë dhe kundërvënien e mohuesve dhe [...]

 • 4630

Fjala e Tridhjetë e Tretë

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo Fjalë përbëhet nga Tridhjetë e Tre Dritare   Kjo është ‘Fjala e Tridhjetë e tre’ nga njëri aspekt, dhe ‘Letra e Tridhjetë e Tre’ nga aspekti tjetër. [...]

 • 4628

Fjala e Tridhjetë e Dytë

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo Fjalë përbëhet nga tre vendqëndrime Ajo është një shtojcë që shpjegon Shkreptimën e Tetë të Fjalës së Njëzet e Dytë. Dhe është gjithashtu një koment mbi të [...]

 • 4626

Fjala e Tridhjetë e Një

March 29, 2020|

Lexo PDF FLET rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M   [Kujtesë: Mi’raxhi -ngjitja e Pejgamberit a.s.m.. në qiej është një çështje që rezulton nga esencat dhe shtyllat e besimit. Ajo është [...]

 • 4624

Fjala e Tridhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF Ky është një “Elif”dhe një “Nokta”, -Pikë- të pëbëra nga “ene” (uni) dhe “dher-reja” (grimca).   Kjo Fjalë përbëhet nga dy Qëllime. Qëllimi i parë lidhet me natyrën [...]

 • 4622

Fjala e Njëzet e Nëntë

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo Fjala e Njëzet e Nëntë është rreth pavdekshmërisë së Shpirtit të Njeriut, rreth Melekëve dhe Ringjalljes.   اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تَنَزَّلُ [...]

 • 4620

Fjala e Njëzet e Tetë

March 29, 2020|

Lexo PDF TRAJTESA RRETH XHENNETIT   Kjo Fjalë ka të bëjë me Parajsën dhe përbëhet nga dy Stacione. I Pari tregon disa nga çudirat e holla të Parajsës. Megjithatë ajo [...]

 • 4618

Fjala e Njëzet e Shtatë

March 29, 2020|

Lexo PDF Trajtesa e ixhtihadit   [Pesë ose gjashtë vjet më parë në një shtjellim Arabisht, unë shkrova lidhur me çështjen që ka të bëjë me ixhtihadin. Tani me kërkesën [...]

 • 4616

Fjala e Njëzet e Gjashtë

March 29, 2020|

Lexo PDF Trajtesa mbi kaderin Hyjnor   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ , وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِى اِمَامٍ مُبِينٍ Me [...]

 • 4614

Fjala e Njëzet e Pestë

March 29, 2020|

Lexo PDF TRAJTESA E MREKULLISË SË KUR’ANIT   Kur ke në dorë një mrekulli të përjetshme, si Kur’ani, të kërkosh provë të mëtejshme, për mendjen time, duket si e tepërt. [...]

 • 4612

Fjala e Njezet e Katert

March 29, 2020|

Lexo PDF [Kjo Fjalë përbëhet nga “Pesë degë”, studioje me kujdes Degën e Katërt dhe kapu fort e ngjitu pas Degës së Pestë, atëherë këputi frutat e saj.]   بِسْمِ [...]

 • 4610

Fjala e Njëzet e Tre

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo fjalë përbëhet nga dy kapituj   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا اْلاِنْسَانَ فِى اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ , ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ , اِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ....   [...]

 • 4607

Fjala e Njezet e Dy

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo Fjalë përbëhet nga dy Stacione   STACIONI I PARË بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيَضْرِبُ اللّهُ اْلاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ , وَ تِلْكَ اْلاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Me [...]

 • 4605

Fjala e Njëzet e Një

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo fjalë përbëhet nga dy stacione   STACIONI I PARË   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, [...]

 • 4603

Fjala e Njëzet

March 29, 2020|

Lexo PDF  [Kjo Fjalë përbëhet nga dy Stacione] STACIONI I PARË بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلئِكَةِ اسْجُدُوا ِلآدَمَ فَسَجَدُوا اِلاَّ اِبْلِيسَ , اِنَّ اللّهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ,  [...]

 • 4601

Fjala e Nëntëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF Rreth Profetësisë së Muhammedit A.S.M.   وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى , وَ لكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَم) “Me fjalët e mia Muhammedin s’e lavdërova, Por fjalët [...]

 • 4599

Fjala e Tetëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF Kjo Fjalë përbëhet nga dy Stacione, prej të cilëve i Dyti nuk është shkruar akoma. Tre Pika ndodhen në Stacionin e Parë.]   PIKA E PARË   بِسْمِ [...]

 • 4597

Fjala e Shtatëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اْلاَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً , وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا , وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ Me [...]

 • 4595

Fjala e Gjashtëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, [...]

 • 4593

Fjala e Pesëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti! “Dhe vërtetë që Ne e kemi zbukuruar qiellin më [...]

 • 4591

Fjala e Katërmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر , كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Elif. Lam. Ra. (Ky është) një libër, [...]

 • 4589

Fjala e Trembëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Dhe Ne kemi [...]

 • 4587

Fjala e Dymbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Dhe atij të cilit i është dhënë urtësia, vërtet që [...]

 • 4571

Fjala e Njëmbëdhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF FJALA E NJËMBËDHJETË بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَيهَا , وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَيهَا , وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّيهَا , وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشَيهَا , وَ السَّمَاءِ وَمَا بَنَيهَا , [...]

 • 4569

Fjala e Dhjetë

March 29, 2020|

Lexo PDF Ringjallja dhe Bota Tjetër   Kujtesë [Arsyeja për shkruajtjen e këtyre trajtesave të mia në formën e metaforave, krahasimeve dhe tregimeve, është për të lehtësuar kuptimin dhe për [...]

 • 4567

Fjala e Nëntë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ , وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّموَاتِ وَاْلاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Lavdërojeni lart pra [...]

 • 4564

Fjala e Tetë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَللّهُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ , اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ اْلاِسْلاَمُ “Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. All-llahu, Nuk ka zot tjetër [...]

 • 4561

Fjala e Shtatë

March 29, 2020|

Lexo PDF آمَنْتُ بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ “Unë kam besuar në All-llahun dhe në Ditën e Fundit.” Në qoftë se dëshiron të kuptosh se si besimi në All-llahun dhe në [...]

 • 4559

Fjala e Gjashtë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Me të vërtetë All-llahu ka blerë nga [...]

 • 4557

Fjala e Pestë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Sigurisht që All-llahu është me ata që i frikësohen [...]

 • 4555

Fjala e Katërt

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ , اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّينِ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Faljet e urdhëruara janë shtylla e fesë. Në qoftë se dëshiron të kuptosh me [...]

 • 4550

Fjala e Tretë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ , يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “O njerëz! Adhurojeni...”[9] Në qoftë se dëshiron të kuptosh se çfarë tregtie e [...]

 • 4546

Fjala e Dytë

March 29, 2020|

Lexo PDF بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ,اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Ata të cilët besojnë në të Padukshmen.”[8] Në qoftë se dëshiron të kuptosh se [...]

 • 4541

Fjala e pare

March 29, 2020|

Lexo PDF     P A R A T H Ë N I E     Kush është Bediuzzaman SAID NURSI dhe ç’është vepra e tij “RISALE-I NUR”?   Bediuzzaman [...]

 • 4533

COVID-19 dhe qasja profetike

March 23, 2020|

Situata në të cilën gjendet vendi ynë këto ditë por edhe e gjithë bota mbarë, e sunduar nga pandemia botërore e coronavirus, është një situatë mbi të cilën në mënyrë [...]

 • 4528

Risale e Miraxhit

March 20, 2020|

Trajtesa rreth Mi’raxhit të Pejgamberit A.S.M Me qëllim që të ftojë njërin nga shërbëtorët e Tij në një udhëtim për tek prania e Tij dhe që t’i besojë atij një [...]

 • 4518

Mrekullia e miraxhit

March 20, 2020|

Në ajetin e parë të sures Isra thuhet: “Allahu që e çoi një natë robin e vet (Muhammedin), për t’i treguar disa prej provave tona, nga Mesxhidi Haram në Mesxhidi Aksa, [...]

 • 4376

Vlerat tona dhe çerdhja jonë

March 16, 2020|

Pyetje: Vërejmë se institucioni ynë i familjes tradicionale, i ngritur mbi vlera kombëtare e shpirtërore të trashëguara prej së shkuarës, ka nisur të tronditet qysh prej periudhës së Reformave të [...]

 • 4374

Rëndësia e folesë familjare

March 16, 2020|

Përsosmëria e një kombi dhe një shoqërie nis nga fami­lja, nga foleja familjare e ngritur nga bashkëshortët e lidhur dorë për dorë për këtë qëllim. Nisur nga kjo, edukimi duhet [...]

 • 4372

Profeti Muhamed si prind

March 16, 2020|

IDërguari i Allahut, i cili qëndron vazhdimisht në kulm, pothuaj në të gjitha aspektet e jetës pati përbërë një kulm. Duke e kërkuar atë, njerëzit s'duhet ta kërkojnë as në [...]

 • 4370

Profeti Muhamed si edukator dhe kryetar familjeje

March 16, 2020|

Profeti Muhamed (s.a.s.) është përfaqësuesi i nivelit më të lartë të emrit Rab-Zot të Allahut. Ai është një natyrë e përjashtuar e përfaqësuesit më të lartë të këtij emri të [...]

 • 4367

Prindërit

March 16, 2020|

Prindërit janë të parat qenie që duhet t'i respektojë njeriu. Kush e le mangut respektin për ta, quhet se ka kundërshtuar Zotin. Kush i trajton keq ata, herët a vonë [...]

 • 4365

Planifikimi i kohës së punës dhe jeta jonë familjare

March 16, 2020|

Pyetje: I Dërguari i Allahut (s.a.s.) veçse bartte detyrën e profetësisë dhe të udhëheqësit të shtetit, Ai ishte njëherazi një baba, një bashkëshort dhe miku më i mirë i sahabëve [...]

 • 4363

Përgjegjësia e nënës dhe babait

March 16, 2020|

Çdo njeri është përgjegjës për fushën e vet të përgje­gjë­sisë dhe për ata që ka nën vete. Të gjitha sukseset në vë­zhgimin dhe kujdesin përkatës do të shkruhen në shtyllën [...]

 • 4361

Përgatitja e një mjedisi të mirë

March 16, 2020|

Dhe tani dëshirojmë të mendojmë mbi çështjen e për­gatitjes së një mjedisi të mirë për fëmijën. Në botën mo­derne u jepet shumë rëndësi arsimit parashkollor si dhe ko­mplekseve sociale si [...]

 • 4359

Parimet e krijimit në martesë

March 16, 2020|

a) Kreu i çdo mbarësie: Bismil'lah Bashkëshortët që kanë arritur të ngrenë një fole familjare brenda kritereve tona, quhet se kanë realizuar një ngjarje me rëndësi shumë të madhe. Një [...]

 • 4357

Ndjeshmëria në edukim

March 16, 2020|

Po qe se foleja familjare që keni për të ngritur ose që keni ngritur, është në një kuadër që do t'i bënte të kënaqur Allahun (xh.xh.) dhe Profetin (s.a.s.), mund [...]

 • 4353

Edukimi nga djepi gjer në varr

March 16, 2020|

Detyra dhe qëllimi kryesor i jetës njerëzore është të kërkojë kuptimin e saj. Përpjekja për ta arritur këtë, e njohur si edukim, është një proces përsosjeje përmes së cilës ne [...]

 • 4351

Edukimi fetar i fëmijës

March 16, 2020|

Ashtu siç e parashtruam edhe më parë, në islam, mar­tesa është një çështje shumë serioze dhe duhet trajtuar po me të një­jtin seriozitet. Në themel, ngaqë nëna dhe babai ja­në, [...]

 • 4349

Edukata familjare

March 16, 2020|

Nëse s'jemi të kënaqur nga gjendja e sotme e botës, nëse disa negativitete na ngulen në shpirt si heshtë, nëse s'jemi të kë­naqur prej atyre që e kanë përgatitur këtë [...]

 • 4347

Dobësia për fëmijën

March 16, 2020|

Pyetje: Cilat janë mësimet që duhen nxjerrë prej ajetit fisnik: "Kur Allahu u dha atyre një fëmijë pa asnjë të metë, si nëna si babai i tij e kaluan cakun [...]

 • 4345

Detyrat ndaj fëmijës

March 16, 2020|

a) Përgatitja e mjedisit të edukimit Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen të jetë i përsosur. [...]

 • 4343

Ç’familje?

March 16, 2020|

Në pjesën e kaluar qëndruam mbi lidhjen e familjes ose fole­së familjare, si njëra prej shtyllave më të rëndësishme të shoqë­risë, ndaj parimeve fetare dhe, duke e kushtëzuar rea­lizimin e [...]

 • 4339

Armiqtë e një familjeje të lumtur

March 16, 2020|

Pyetje: Në një hadith pohohet se të ndash një çift nga njëri-tjetri, duke i dhënë shkatërrimin kësisoj një çerdheje familjare, është një nga punët më të parapëlqyera të djallit. Çfarë [...]

 • 4337

Bankat e spermës

March 16, 2020|

Flitet për bankat e spermës; ju ç’thoni për këtë?   Këto banka janë institucione që kanë për qëllim ta praktikojnë edhe tek njerëzit fekondimin artificial.(1) Fekondimi (ndërzimi) artificial i kafshëve është [...]

 • 4335

Detyrat e kryetarit të familjes

March 16, 2020|

Cilat jane Detyrat e kryetarit të familjes?   a)Masat para lindjes së fëmijës: mjedis banimi, ushqime, veshmbathje, etj. b)Praktikë dhe edukim: vënia e një emri të bukur fëmi­jës, mëkimi me [...]

 • 4333

Femra ne Islam

March 16, 2020|

Gruaja dhe nëna janë mësuesi i parë i shkollës së njerëzimit për mësimin dhe edukimin e fëmijëve, për rregullin, harmoninë dhe kënaqësinë e familjes. Fakti që sot, kur për femrën [...]

 • 4331

Martesa e Profetit tonë me shumë gra.

March 16, 2020|

Le të theksoj menjëherë se ata që flasin poshtë e përpjetë për këtë çeshtje, janë ndër të tillët që s'lexojnë e s'e vrasin mendjen për asgjë. Po qe se do [...]

 • 4329

Martesa dhe Foleja Familjare

March 16, 2020|

Martesa nuk është për kënaqësi e dëfrim. Martesa bëhet për të ndërtuar familjen, për të siguruar vazhdimësinë dhe pavdekësinë e kombit, për t'i shpëtuar nga hallakatja mendimet dhe ndjenjat e [...]

 • 4327

Ndarja (divorci)

March 16, 2020|

Ndarja është veprimi i largimit të individit nga kushtet e kurorës martesore. Edhe nëse ndarja mund të duket rrallë si qetësuese, shumë herë sjell me vete shqetësim dhe mjerim... *** [...]

 • 4325

Fëmijët e lindur prej Hz.Ademit dhe Hz.Havasë

March 16, 2020|

Në kohën e vet, fëmijët e lindur prej Hz.Ademit dhe Hz.Havasë martoheshin me njëri-tjetrin; pse është e ndaluar tani një gjë e tillë?   Me keqardhje shohim se edhe kjo [...]

 • 4323

Vlera e lartë e nënës

March 16, 2020|

Nëna është elementi më i rëndësishëm i familjes që për­gatit një komb. Në shikimin e islamit ajo është aq e shenjtë, saqë i Dërguari i Allahut (s.a.s.) ka thënë: "Xhenneti [...]

 • 4309

Zekati

March 16, 2020|

Zekati është njëri prej elementëve themelorë mbi të cilët ngrihet Islami. Kuptimi leksikor fjalës zekat është shtim, shumëfishim, pastrim dhe begati. Kurse me kuptimin terminologjik, zekatis hpreh veprimin e dhënies së një malli në sasi dhe masë [...]

 • 4307

Si merret abdes?

March 16, 2020|

Në përputhje me farzet, sunetet dhe etikën (adabin), abdesi merret kështu: * Merret një qëndrim që uji të mos i spërkasë rrobat dhe, mundësisht, kthehet nga kibla. * Fillohet duke [...]

 • 4305

Qeniet metafizike/dritesore: Engjejt

March 16, 2020|

KONCEPTI ENGJËLL Fjala “engjëll” ka kuptime të tilla, si lajmëtar, përfaqësues, forcë, fuqi. Kurse në terminologjinë islame, engjëlli përkufizohet si “një qenie dritësore dhe e tejdukshme e krijuar nga Allahu, [...]

 • 4303

Profetesia

March 16, 2020|

KONCEPTI PROFET  Fjala arabisht resul do të thotë prijës, përfaqësues i dërguar. Kurse në terminologjinë fetare, quhet përfaqësuesi i Allahut i zgjedhur prej Tij ndër njerëzit, robtë e Tij, i nderuar me vahjin ose [...]

 • 4301

Librat hyjnor derguar njeriut

March 15, 2020|

Koncepti libër hyjnor Kuptimi leksikor i fjalës arabishte kitab është “shkruaj” dhe “dokument i shkruar”. Kurse në terminologjinë fetare, “kitab quhet tërësia e fjalëve që Allahu ua ka komunikuar Profetëve për të bërë të [...]

 • 4299

Kaderi

March 15, 2020|

Besimi te Kaderi – Liria e Njeriut Nuk është e drejtë ta shohësh bazën besimore të besimit te kaderi në Islam si në kundërshtim me lirinë e njeriut, sepse të [...]

 • 4297

Jeta e pafundme pas vdekjes

March 15, 2020|

KONCEPTI AHIRET   a) Kuptimi leksikor i fjalës ahiret Fjala ahiret është femërorja e emrit foljor ahir me prejardhje nga rrënja ehr. Kjo fjalë që është mbiemër me kuptimin i pasëm si antonim i fjalës i evvel, i përparëm, e ka [...]

 • 4295

Feja Islame

March 15, 2020|

Feja islame Me lidhje fjalëformuese e semantike me fjalët silm (paqe, paqtim) dhe selamet (sukses, shpëtim), islam do të thotë dorëzim i robit te Zoti, ndjekje e urdhrave të Tij, hyrja në një rrugë të qetë, [...]

 • 4293

Falja e namazit

March 15, 2020|

Faljes së namazit në përputhje me farzet dhe vaxhibet, me sunetet dhe etikën e tij, në gjuhën e ilmihalit i thuhet “sifatu’s salat”. Personi që do të falë namaz, pasi [...]

 • 4291

Lutjet e namazit

March 15, 2020|

1.Subhâneke Subhâneke Allâhumme ue bihamdike, Ue tebârakesmuke ue te’âla xhedduke  Ue lâ ilâhe gajruke. Kuptimi: “O All-llahu im, Ti je larg çdo të mete, dhe lavdia të qoftë Ty. I lartë është emri [...]

 • 4277

Agjërimi në Islam

March 15, 2020|

Në arabisht agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë “largim, pengim, shkëputje, ndërprerje”. Kurse si term do të thotë “ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje me [...]

 • 4190

Duaja – Lutja

February 29, 2020|

“Thuaj (o Muhammed): Zoti im kujdeset për ju vetëm nga duaja juaj drejtuar Atij (asnjë rëndësi nuk do t’u jepte ju Krijuesi në qoftë se nuk do të ishte duaja [...]

 • 4187

“Habibullah” – i Dashuri i Zotit

February 29, 2020|

Esenca e Ekzistuesit të domosdoshëm zotëron një bukuri të pafundme dhe plotësim të pafundme, sepse të gjitha shumëllojshmëritë e bukurisë dhe të plotësimit të shpërndara gjithandej universit janë shenja dhe [...]

 • 4184

Kontrasti në dukje midis mëshirës dhe dhimbjes

February 29, 2020|

Si është e mundur që furnizimi me përkujdesje, planifikimi me qëllim e i dobishëm dhe mirësia e këndshme e krijimeve të Zotit i cili është Mëshirëplotë, i Gjithurtë dhe i [...]

 • 4171

Ndjenjat, orientimi i duhur i tyre

February 18, 2020|

Unë shikoj se njeriu më fatlum në këtë jetë të kësaj dynjaje është ai që e sheh dynjanë si një bujtinë ushtarake dhe e nënshtron vetveten dhe vepron në përputhje [...]

 • 4160

Si mundet të jetojë një jobesimtar!?

February 11, 2020|

Pyetje: Në qoftë se thuhet: Meqenëse në mohim është kjo dhimbje pikëlluese dhe kjo frikë e tmerrshme dhe se mohuesi, si njeri, dëshiron gjëra të panumërta, e do jetën dhe [...]

 • 4152

Ndryshimi midis Islamit dhe Imanit

February 3, 2020|

Ndryshimi midis “Islamit” dhe “Imanit” ka qenë çështje diskutimi midis dijetarëve islamë. Një grup ka thënë se ato “të dyja janë të njëjta” ndërsa një grup tjetër ka thënë se [...]

 • 4149

Pse vdekja është mirësi ashtu si dhe jeta?

February 3, 2020|

Vërseti Kur’anor, “Ai i Cili ka krijuar vdekjen dhe jetën, me qëllim që të provojë kush nga ju është më i miri në vepra.”[1], si dhe vërsete të tjera të [...]

 • 4146

Ku ndodhet Ferri, Xhehennemi?

February 3, 2020|

“Thuaj (o Muhammed), ‘Dija është vetëm tek All-llahu’.”[1] “Asnjë përveç All-llahut  xh.sh.-nuk e njeh të padukshmen” Sipas disa rrëfenjave, Ferri është nën tokë. Ashtu siç e kemi shpjeguar në vende [...]

 • 3987

Ku do të ndodhin Tubimi i Madh dhe Gjyqi i Fundit?

January 26, 2020|

“Dhe Dijenia është vetëm me All-llahun.” Shembujt e lartë të urtësisë që i shfaq Krijuesi i Gjithurtë në të gjitha gjërat, dhe madje të bashkangjiturit e shembujve vërtet të mëdha [...]

 • 3984

Dashuria metaforike dhe dashuria e vertete

January 26, 2020|

Ashtu si dashuria metaforike për objektet e dashurisë që mund të transformohet në dashuri të vërtetë, a është e mundur që edhe dashuria metaforike që kanë shumica e njerëzve për [...]

 • 3978

“Libri i Qartë” dhe “Regjistri i Qartë!”

January 26, 2020|

“Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] “Libri i Qartë” dhe “Regjistri i Qartë!”  janë përmendur në shumë vende në Kur’anin e [...]

 • 3975

“Er-Rahman dhe Er-Rahim”

January 26, 2020|

Me Emrin e Tij, që s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.”[1] Ndodhen shumë shembuj urtësie në dy Emrat  “Er-Rrahman, Er-Rrahim” i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, që përfshihen në, [...]

 • 3896

Letra 1 – Hz. Hizri a.s

January 12, 2020|

LETRA E PARE - PYETJE NE LIDHJE ME Hz. HIZRIN a.s Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Dhe prej Atij ne kërkojmë ndihmë. “Me Emrin e Atij të Cilit [...]

 • 3883

Sinqeriteti – Lem’a 21

January 11, 2020|

SHKREPTIMA E NJËZET E NJË - SINQERITETI [Megjithëse në origjinë ishte e katërta e shtatë çështjeve të shënimit të shkreptimës së shtatëmbëdhjetë, por për shkak të lidhjes së saj me [...]

 • 3872

Lem’a 1 – Duaja e Junusit as

January 11, 2020|

SHKREPTIMA E PARË – DUAJA E Hz. JUNUSIT as Me Emrin e All- llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “(Kujto) edhe Dhun-nunin (Junusin), kur ai u largua me zemërim dhe mori me [...]

 • 5617

Haxhi

January 5, 2020|

HAXHI HAXHI (Pelegrinazhi në Mekë) Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson (ai nuk [...]

[fusion_widget_area name=”avada-blog-sidebar” title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]